Có phải không mọi người ?

Thứ năm - 03/03/2016 15:25    

Truyền đạt và lĩnh hội những kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình lịch sử phát triển của xã hội loài người, đó có phải là nét đặc trưng cơ bản của giáo dục sự phạm không ?