Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng lập kế hoạch kiểm toán năm các dự án đầu tư của Kiểm toán Nhà nước

Cập nhật Thứ hai - 25/01/2016 15:58 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng lập kế hoạch kiểm toán năm các dự án đầu tư của Kiểm toán Nhà nước
2. Mã số, ký hiệu: 2012-32-428
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Khoa học xã hội - (none)
4. Năm bắt đầu tài trợ 2011
5. Năm kết thúc 2011
6. Cơ quan chủ trì KTNN chuyên ngành IV
7. Chủ nhiệm đề tài Vũ Thị Tiến, CN
8. Điểm nổi bật
Giới thiệu cơ sở lý luận về công tác lập kế hoạch kiểm toán năm các dự án đầu tư; Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch năm các dự án đầu tư
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN
Giới thiệu cơ sở lý luận về công tác lập kế hoạch kiểm toán năm các dự án đầu tư; Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch năm các dự án đầu tư
10. Mô tả về quy trình chuyển giao
11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right