Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất thuốc Peginterferon lamda 1, Pegfilgrastim đạt tiêu chuẩn châu Âu

Cập nhật Thứ hai - 25/01/2016 15:59 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất thuốc Peginterferon lamda 1, Pegfilgrastim đạt tiêu chuẩn châu Âu
2. Mã số, ký hiệu: CNC.04.DAPT/14
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Khoa học y, dược - (Dược học)
4. Năm bắt đầu tài trợ 2014
5. Năm kết thúc 2019
6. Cơ quan chủ trì Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược Nanogen
7. Chủ nhiệm đề tài TS. Đỗ Minh Sĩ
8. Điểm nổi bật
Dự án hình thành theo định hướng nhiệm vụ khoa học công nghệ về ứng dụng và phát triển một số công nghệ và kỹ thuật mới trong sản xuất thuốc, đặc biệt là nhóm thuốc chống ung thư, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng và đủ sức cạnh tranh trong tình hình mới. Dự án tập trung nghiên cứu, sản xuất thuốc Peglamda, Pegfilgrastim đạt tiêu chuẩn châu Âu, được tiêu thụ trên thị trường. Báo cáo đánh gia độ ổn định, tính an toàn và hiệu lực của các sản phẩm trên động vật. Báo cáo đánh giá an toàn và hiệu lực của sản phẩm trên người. Dự kiến tập trung sản xuất được: -Peglamda 180mg: 240.000 ống đạt tiêu chuản châu Âu. - Pegfilgrastim 6mg: 120.000 ống đạt tiêu chuẩn châu Âu. - Darbepoetin 200 mcg: 180.000 ống đạt tiêu chuẩn châu Âu.
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN
Dự án hình thành theo định hướng nhiệm vụ khoa học công nghệ về ứng dụng và phát triển một số công nghệ và kỹ thuật mới trong sản xuất thuốc, đặc biệt là nhóm thuốc chống ung thư, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng và đủ sức cạnh tranh trong tình hình mới. Dự án tập trung nghiên cứu, sản xuất thuốc Peglamda, Pegfilgrastim đạt tiêu chuẩn châu Âu, được tiêu thụ trên thị trường. Báo cáo đánh gia độ ổn định, tính an toàn và hiệu lực của các sản phẩm trên động vật. Báo cáo đánh giá an toàn và hiệu lực của sản phẩm trên người. Dự kiến tập trung sản xuất được: -Peglamda 180mg: 240.000 ống đạt tiêu chuản châu Âu. - Pegfilgrastim 6mg: 120.000 ống đạt tiêu chuẩn châu Âu. - Darbepoetin 200 mcg: 180.000 ống đạt tiêu chuẩn châu Âu.
10. Mô tả về quy trình chuyển giao
11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right