Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc Việt Nam tham gia vào Bộ Quy tắc ứng xử trong các hoạt động khoảng không vũ trụ

Cập nhật Thứ sáu - 23/09/2016 10:56 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc Việt Nam tham gia vào Bộ Quy tắc ứng xử trong các hoạt động khoảng không vũ trụ
2. Mã số, ký hiệu: ĐTĐL.CN-12/15
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Khoa học xã hội - (none)
4. Năm bắt đầu tài trợ 2015
5. Năm kết thúc 2017
6. Cơ quan chủ trì Văn phòng ủy ban vũ trụ Việt Nam
7. Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Toàn Thắng
8. Điểm nổi bật
Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc tham gia của Việt Nam vào Bộ Quy tắc ứng xử trong các hoạt động sử dụng khoảng không vũ trụ (Bộ Quy tắc ứng xử).
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN

Mục tiêu thực hiện:

Mục tiêu tổng quát
Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc tham gia của Việt Nam vào Bộ Quy tắc ứng xử trong các hoạt động sử dụng khoảng không vũ trụ (Bộ Quy tắc ứng xử). 

Mục tiêu cụ thể
Đề tài được triển khai thực hiện theo hướng cụ thể hóa mục tiêu tổng quát thành các mục tiêu cụ thể để nghiên cứu đề tài một cách toàn diện, khách quan và chi tiết. Vì vậy, các mục tiêu chính của đề tài bao gồm: 
1. Làm rõ những vấn đề lý luận về lãnh thổ, đặc biệt là khoảng không vũ trụ; từ đó làm rõ quyền và nghĩa vụ của quốc gia đối với từng vùng lãnh thổ. Điều này có ý nghĩa quan trọng khi xem xét hoạt động của các quốc gia trong khoảng không vũ trụ, đáp ứng các yêu cầu của Bộ Quy tắc ứng xử. 
2. Xây dựng các luận cứ và cơ sở khoa học về phát triển công nghệ, kinh tế - xã hội liên quan đến sử dụng khoảng không vũ trụ để phục vụ Việt Nam tham gia Bộ Quy tắc ứng xử. 
3. Làm rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn về sử dụng khoảng không vũ trụ và tham gia xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử, trên cơ sở đó đưa ra luận cứ khoa học cho việc Việt Nam tham gia vào Bộ Quy tắc ứng xử. 
4. Làm rõ nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử và những lợi ích mang lại cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam khi tham gia Bộ Quy tắc ứng xử; trên cơ sở đó phân tích, đánh giá sự cân bằng về lợi ích giữa các quốc gia, đặc biệt là lợi ích của các nước đang phát triển. 
5. Nhận diện và làm rõ những thời cơ và thách thức đối với Việt Nam khi tham gia Bộ Quy tắc ứng xử; trên cơ sở đó đánh giá những tác động và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam khi tham gia Bộ Quy tắc ứng xử. 
6. Đề xuất hệ giải pháp chung và các giải pháp pháp lý chủ đạo phục vụ việc Việt Nam tham gia Bộ Quy tắc ứng xử. Trong hệ giải pháp này, bên cạnh việc phát huy nội lực, tìm kiếm các biện pháp trong nước, cần coi trọng hoạt động hợp tác quốc tế về pháp lý và phát triển công nghệ với các quốc gia trong khu vực và các nước tiên tiến về khoa học công nghệ vũ trụ. 
7. Đưa ra các đề xuất và các luận cứ khoa học góp phần xây dựng Bộ hồ sơ phục vụ việc Việt Nam tham gia Bộ Quy tắc ứng xử.

Các sản phẩm chính:

1. Báo cáo về kinh nghiệm thực tiễn các quốc gia trong việc tham gia Bộ Quy tắc ứng xử trong các hoạt động sử dụng khoảng không vũ trụ.
2. Báo cáo các lợi ích, thách thức và đánh giá khả năng tham gia của Việt Nam vào Bộ Quy tắc ứng xử trong các hoạt động sử dụng khoảng không vũ trụ.
3. Báo cáo về giải pháp pháp lý nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu tham gia Bộ Quy tắc ứng xử trong các hoạt động sử dụng khoảng không vũ trụ.
4. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu (đầy đủ và tóm tắt).
5. Kỷ yếu hội thảo.
6. Hồ sơ đề xuất Việt Nam tham gia Bộ Quy tắc ứng xử trong các hoạt động sử dụng khoảng không vũ trụ.
7. Bản kiến nghị về hoàn thiện chính sách, pháp luật và các biện pháp của Việt Nam trong việc tham gia Bộ Quy tắc ứng xử.
8. Các bài viết khoa học công bố trên tạp chí chuyên ngành (dự kiến 05 bài báo)
9. Sách chuyên khảo “Bộ Quy tắc ứng xử trong các hoạt động sử dụng khoảng không vũ trụ - kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị đối với Việt Nam”.
10. Mô tả về quy trình chuyển giao

Mọi thông tin về chuyển giao công nghệ, vui lòng liên hệ:

Văn phòng Chuyển giao Công nghệ - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Trụ sở chính: Km 29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội; VP HN: Phòng 502-507, Tầng 5, Tòa A; 58 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội;
3 - 5 Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 04.63.269.229 ; Fax: 04.63.269.228

11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng

Liên hệ trực tiếp!

Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right