Hoàn thiện quy trình và hệ thống biểu mẫu kiểm toán áp dụng trong cuộc kiểm toán việc sử dụng kinh phí hoạt động kiểm tra nhà nước đối với chất lượng các mặt hàng cá, hải sản và các sản phẩm chế biến từ loại này (thuỷ sản)

Cập nhật Thứ hai - 25/01/2016 15:58 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Hoàn thiện quy trình và hệ thống biểu mẫu kiểm toán áp dụng trong cuộc kiểm toán việc sử dụng kinh phí hoạt động kiểm tra nhà nước đối với chất lượng các mặt hàng cá, hải sản và các sản phẩm chế biến từ loại này (thuỷ sản)
2. Mã số, ký hiệu: 2012-32-456
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Khoa học xã hội - (none)
4. Năm bắt đầu tài trợ 2011
5. Năm kết thúc 2011
6. Cơ quan chủ trì KTNN chuyên ngành II
7. Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Đình Tùng, CN
8. Điểm nổi bật
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn, phương hướng và giải pháp vận dụng quy trình kiểm toán Ngân sách nhà nước và hệ thống mẫu biểu kiểm toán vào cuộc kiểm toán chuyên đề thuỷ, hải sản
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn, phương hướng và giải pháp vận dụng quy trình kiểm toán Ngân sách nhà nước và hệ thống mẫu biểu kiểm toán vào cuộc kiểm toán chuyên đề thuỷ, hải sản
10. Mô tả về quy trình chuyển giao
11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right