Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán chuyên đề phát hành, quản lý và sử dụng vốn trái phiếu chính phủ tại Việt Nam

Cập nhật Thứ hai - 25/01/2016 15:58 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán chuyên đề phát hành, quản lý và sử dụng vốn trái phiếu chính phủ tại Việt Nam
2. Mã số, ký hiệu: 2012-32-457
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Khoa học xã hội - (none)
4. Năm bắt đầu tài trợ 2011
5. Năm kết thúc 2011
6. Cơ quan chủ trì KTNN chuyên ngành II
7. Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Văn Đạt, ThS
8. Điểm nổi bật
Trình bày cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch kiểm toán chuyên đề phát hành, quản lý và sử dụng trái phiếu chính phủ giai đoạn 2006-2009. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trên
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN
Trình bày cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch kiểm toán chuyên đề phát hành, quản lý và sử dụng trái phiếu chính phủ giai đoạn 2006-2009. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trên
10. Mô tả về quy trình chuyển giao
11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right