Hoàn thiện công nghệ nuôi thương phẩm tôm hùm trong bể trên bờ quy mô hàng hóa tại vùng bãi ngang tỉnh Phú Yên

Cập nhật Thứ tư - 03/10/2018 16:17 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Hoàn thiện công nghệ nuôi thương phẩm tôm hùm trong bể trên bờ quy mô hàng hóa tại vùng bãi ngang tỉnh Phú Yên
2. Mã số, ký hiệu: ĐM.35.DN/18
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Khoa học nông nghiệp - (Thuỷ sản)
4. Năm bắt đầu tài trợ 2018
5. Năm kết thúc 2018
6. Cơ quan chủ trì Công Ty TNHH Thủy Sản Đắc Lộc
7. Chủ nhiệm đề tài Trần Thị Lưu
8. Điểm nổi bật
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN
10. Mô tả về quy trình chuyển giao
11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Banner
Banner home right