Chọn lọc các cây mỡ mọc nhanh có hình dạng tốt cho vùng trung tâm

Cập nhật Thứ hai - 25/01/2016 15:58 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Chọn lọc các cây mỡ mọc nhanh có hình dạng tốt cho vùng trung tâm
2. Mã số, ký hiệu: 92-093
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN none - (none)
4. Năm bắt đầu tài trợ 2019
5. Năm kết thúc 1991
6. Cơ quan chủ trì Viện KH Lâm nghiệp, Bộ Lâm nghiệp
7. Chủ nhiệm đề tài Lê Đình Khả, PTS
8. Điểm nổi bật
Nghiên cứu chọn giống cây mỡ và các dạng biến dị của mỡ. Đã đánh giá khả năng di truyền của mỡ về mức sinh trưởng, sinh sản, tính nhiễm sâu bệnh. Đã NC chọn lọc cây trội ở một số địa điểm như Cầu Hai, Thanh Sơn... Kết quả NC cho thấy khi chọn lọc cần chú ý tới đường kính thân cây, sản lượng hạt. Ơ cây mỡ các đặc điểm sinh trưởng ra hoa kết quả, tỷ trọng gỗ, tính nhiễm sâu bệnh đều có hệ số di truyền khá cao. Đã giới thiệu một số PP nhân giống sinh dưỡng cây mỡ như ghép cành, ghép mắt, giâm hom. Các chất kích thích sinh trưởng làm tăng tỷ lệ ra rễ của hom giâm
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN
Nghiên cứu chọn giống cây mỡ và các dạng biến dị của mỡ. Đã đánh giá khả năng di truyền của mỡ về mức sinh trưởng, sinh sản, tính nhiễm sâu bệnh. Đã NC chọn lọc cây trội ở một số địa điểm như Cầu Hai, Thanh Sơn... Kết quả NC cho thấy khi chọn lọc cần chú ý tới đường kính thân cây, sản lượng hạt. Ơ cây mỡ các đặc điểm sinh trưởng ra hoa kết quả, tỷ trọng gỗ, tính nhiễm sâu bệnh đều có hệ số di truyền khá cao. Đã giới thiệu một số PP nhân giống sinh dưỡng cây mỡ như ghép cành, ghép mắt, giâm hom. Các chất kích thích sinh trưởng làm tăng tỷ lệ ra rễ của hom giâm
10. Mô tả về quy trình chuyển giao
11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng
Từ khoá: Chọn giống     Cây mỡ     Di truyền     Nhân giống vô tính    
Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right