GS. Phan Huy Lê   Sinh ngày: 23/2/1934
Số công trình, bài báo, sách đã công bố:
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

1 điểm/ 1 đánh giá
1359 lượt xem
[1] Họ và tên Phan Huy Lê
[2] Học hàm/ học vị GS
[3] Năm sinh 23/2/1934
[4] Chuyên ngành

[5] Cơ quan công tác Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu văn hóa đã phát triển thành Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
Địa chỉ cơ quan
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Banner
Banner home right