TS. Nguyễn Văn Thuật   Sinh ngày: 20/11/1974
Số công trình, bài báo, sách đã công bố:
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

8 điểm/ 1 đánh giá
739 lượt xem
[1] Họ và tên Nguyễn Văn Thuật
[2] Học hàm/ học vị TS
[3] Năm sinh 20/11/1974
[4] Chuyên ngành - Xã hội học
- Kinh tế và kinh doanh
[5] Cơ quan công tác Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ cơ quan
[6] Hướng nghiên cứu Lĩnh vực nghiên cứu: Lao động, tiền lương, thị trường lao động và sự phát triển của doanh nghiệp,...
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 Dự án “Điều tra, khảo sát niềm tin tiêu dùng tại Việt Nam”; [2013 - 2014]; Bộ Kế hoạch và Đầu tư
7.2 Travail salarié et changement social dans le Vietnam contemporain (Lao động tiền lương và biến đổi xã hội ở Việt Nam đương đại); [2009 - 2013];
7.3 Đề tài "Dự báo cân đối ngân sách cấu trúc của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2013-2020"; [ - ]; Bộ Kế hoạch và Đầu tư
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.1 Nguyễn Văn Thuật; Định vị xu hướng phát triển của lao động trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tại Việt Nam đến năm 2030; ; [2017]
8.2 Nguyễn Văn Thuật; Thành tựu trong kiềm chế lạm phát và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2011-2015; ; [2016]
8.3 Nguyễn Văn Thuật; Nhìn lại nguồn cung lao động Việt Nam giai đoạn 2002-2012; ; [2014]
8.4 Nguyễn Văn Thuật; Nhìn lại sự phát triển của doan nghiệp tư nhân nước ta giai đoạn 2008-2013; ; [2014]
8.5 Nguyễn Văn Thuật; Mô hình cung ứng dịch vụ công và thực tiễn áp dụng tại một số nước; ; [2014]
8.6 Nguyễn Văn Thuật; Travail salarié et changement social dans le Vietnam contemporain; ; [2013]
8.7 Nguyễn Văn Thuật; Tình hình kinh tế của Hà Nội năm 2013 qua bộ chỉ số niềm tin tiêu dùng; ; [2013]
8.8 Nguyễn Văn Thuật; FDI từ Nhật Bản vảo Việt Nam tăng mạnh từ sang kiến chung 2 nước; ; [2006]
8.9 Nguyễn Văn Thuật; Giải pháp cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Tiền Giang trong tiến trình gia nhập vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; ; [2006]
8.10 Nguyễn Văn Thuật; Những tác động tích cực đối với lao động nông nghiệp khi Việt Nam là thành viên của WTO; ; [2006]

In LLKH

 
Banner
Banner home right