Phòng thí nghiệm TT Tính toán Hiệu năng cao - Đại học khoa học tự nhiên

Chủ nhật - 02/10/2016 09:54     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu: Trung tâm Tính toán Hiệu năng cao

2. Loại hình: PTN mục tiêu

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo: Toán giải tích; Đại số và lí thuyết số; Hình học và tôpô; Lý thuyết XS và thống kê toán học; Cơ sở toán học cho tin học; Toán ứng dụng; Phương trình vi phân và tích phân; Phương pháp toán sơ cấp.

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm: PGS.TS. Nguyễn Hữu Điển

5. Danh sách cán bộ cơ hữu: PGS.TS. Nguyễn Hữu Điển, GS.TSKH Phạm Kỳ Anh, PGS.TS. Trần Văn Trản, TS. Lê Hoàng Sơn, ThS. Phạm Huy Thông

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị): PGS.TS. Nguyễn Hữu Điển, GS.TSKH Phạm Kỳ Anh, PGS.TS. Trần Văn Trản, TS. Lê Hoàng Sơn, ThS. Phạm Huy Thông

7. Mức độ đầu tư: PTN hiện có và trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung

8. Các thiết bị nghiên cứu chính:
Hệ thống tính toán gồm 2 cụm máy tính cluster IBM 1350 và IBM 1600.

9. Hướng nghiên cứu chính: - Các thuật toán song song và phân tán; Trí tuệ tính toán; Hạ tầng tính toán di động; Phương pháp tính toán, mô hình hoá và mô phỏng (Toán học, Cơ học và các lĩnh vực khác); GIS và ứng dụng; Nghiên cứu các công nghệ tính toán hiệu năng cao và mô phỏng; Triển khai ứng dụng thời gian thực trên nền tính toán hiệu năng cao theo nhu cầu của xã hội và sự phát triển của cộng đồng - 05 từ khóa: Thuật toán song song; Trí tuệ tính toán; Hạ tầng tính toán di động; Mô hình hoá; Mô phỏng.

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao: Hệ thống quản lý và chia sẻ dữ liệu GIS trên môi trường mạng (kết quả của đề tài QGTĐ.11.01);

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020:
- Đào tạo: 20 -25 học viên SĐH, sinh viên/ năm; - Sản phẩm khoa học: 08 bài báo quốc tế và hội nghị/năm; - Sản phẩm công nghệ phần mềm: Hệ thống giám sát và tư vấn sức khỏe dựa trên công nghệ nhúng và hạ tầng tính toán tri thức; Hệ thống GIS ứng dụng trong cảnh báo sớm thảm họa thiên nhiên; Hệ thống mô phỏng quân sự; - 03 từ khóa: Hệ thống giám sát; Hệ thống GIS; Hệ thống mô phỏng quân sự.

 
Banner
Banner home right