Phòng thí nghiệm Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hóa học - Đại học KHTN

Chủ nhật - 02/10/2016 10:39     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu:
Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hóa học

2. Loại hình:
PTN mục tiêu

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ kỹ thuật hóa học

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm:
PGS.TS. Trần Thị Dung

5. Danh sách cán bộ cơ hữu (họ tên, học hàm, học vị):
PGS.TS. Trần Thị Dung,
TS. Hoàng Văn Hà,
TS. Đào Sỹ Đức,
TS. Phan Thị Tuyết Mai,
TS. Lưu Thị Huệ,
ThS. Trịnh Xuân Đại,
ThS. Phạm Ngô Nghĩa,
ThS. Vũ Thị Quyên,
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu,
ThS. Đỗ Đình Khải

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị):
PGS.TS. Trần Thị Dung,
TS. Hoàng Văn Hà,
TS. Đào Sỹ Đức,
TS. Phan Thị Tuyết Mai,
TS. Lưu Thị Huệ

7. Mức độ đầu tư:
PTN Trong kế hoạch thực hiện

8. Các thiết bị nghiên cứu chính:

9. Hướng nghiên cứu chính:

+ Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu tiên tiến trong bảo vệ môi trường, phát triển xanh và năng lượng sạch (chế tạo và biến tính bề mặt vật liệu màng lọc, chế tạo vật liệu và phát triển công nghệ thu hồi chuyển hóa CO2, chế tạo phụ gia cải thiện khả năng chảy lạnh cho dầu biodiesel);
+ Tính toán, tối ưu hóa, mô hình hóa các quá trình kỹ thuật hóa học ứng dụng trong bảo vệ môi trường, phát triển xanh và năng lượng sạch;
+ Nghiên cứu chuyển hóa phế thải, phụ phẩm nông nghiệp và công nghiệp thành các hợp chất hữu cơ có giá trị (tổng hợp siêu polymer từ phế thải của quá trình sản xuất biodiesel, chuyển hóa phế thải phụ phẩm nông nghiệp thành khí sinh học và phân hữu cơ vi sinh)
- 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: Công nghệ thu hồi chuyển hóa CO2, phế thải, biodiesen, polymer; Công nghệ sản sinh và tích luỹ năng lượng; Công nghệ sản xuất cải tiến/mới ở quy mô lớn.

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao: vật liệu màng lọc

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020: - Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc gia, quốc tế - Qui trình công nghệ - Sở hữu trí tuệ

- 03 từ khóa: Quy trình công nghệ thu hồi chuyển hóa CO2, phế thải, biodiesen, polymer; Quy trình công nghệ sản sinh và tích luỹ năng lượng; Quy trình công nghệ tách chiết, sản xuất hoá chất; Ấn phẩm khoa học, sáng chế.

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right