Phòng thí nghiệm Sinh thái học và Sinh học môi trường - Đại học Khoa học tự nhiên

Thứ sáu - 30/09/2016 16:07     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu: Phòng Thí nghiệm Sinh thái học & SHMT

2. Loại hình: PTN chuyên đề

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo: Sinh học / Sinh thái học

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm: PGS.TS. Đoàn Hương Mai

5. Danh sách cán bộ cơ hữu (họ tên, học hàm, học vị):

PGS.TS. Lê Thu Hà,
PGS. TS. Đoàn Hương Mai,
TS. Phạm Thị Dậu,
ThS. Bùi Thị Hoa

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị): PGS.TS. Lê Thu Hà, PGS.TS. Đoàn Hương Mai, TS. Phạm Thị Dậu, ThS. Bùi Thị Hoa

7. Mức độ đầu tư: PTN hiện có và trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung.

8. Các thiết bị nghiên cứu chính: thiết bị phân tích Ni tơ tổng, Phospho tổng; thiết bị đo chất lượng nước ngoài hiện trường (6 chỉ tiêu - TOA), thiết bị đo khí ngoài hiện trường (IBRID MX6).

9. Hướng nghiên cứu chính: - Các hướng nghiên cứu chính: Sinh vật chỉ thị; Sự biến động đa dạng sinh học theo chất lượng môi trường; Sinh thái học độc tố; Đa dạng sinh học và bảo tồn; Sinh thái học các nhóm sinh vật; Quy hoạch và quản lý sinh thái; Mô hình toán trong sinh thái học và sinh học môi trường; Sinh thái học thực vật, dùng thực vật xử lý ô nhiễm; Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường nước; Sinh thái học và Biến đổi khí hậu. - 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: sinh thái độc tố, hệ sinh thái, quan trắc môi trường, toán sinh thái

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao:

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020: - Các sản phẩm dự kiến: Phát triển bền vững Đa dạng sinh học và các hệ sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Nghiên cứu xử lý ô nhiễm môi trường bằng phương pháp sinh học. Phân tích tương tác của các chất ô nhiễm hữu cơ với thụ thể tế bào.

- 3 từ khóa về sản phẩm: sinh thái học, quy hoạch môi trường, ấn phẩm khoa học, sở hữu trí tuệ

 
Banner
Banner home right