Phòng thí nghiệm phân tích cấu trúc và định lượng - Đại học Khoa học tự nhiên

Chủ nhật - 02/10/2016 10:41     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu:
PTN Phân tích cấu trúc và định lượng
 


2. Loại hình:
PTN Trọng điểm

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo:
Hoá học

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm:
PGS.TS. Lê Thanh Sơn

5. Danh sách cán bộ cơ hữu (họ tên, học hàm, học vị):

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị):

PGS.TS. Tạ Thị Thảo,
PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy,
GS.TS. Triệu Thị Nguyệt,
TS. Phạm Anh Sơn,
TS. Nguyễn Minh Hải,
TS. Mạc Đình Hùng,
TS. Phạm Văn Phong,
TS. Nguyễn Minh Ngọc,
PGS.TS. Từ Bình Minh,
PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Mai,
TS. Nguyễn Thị Ánh Hường,
TS. Nguyễn Thị Kim Thường,
TS. Bùi Xuân Thành,
TS. Phạm Tiến Đức,
PGS.TS. Nguyễn Văn Ri,
ThS. Lê Thị Hương Giang,
ThS. Lê Sỹ Hưng,
ThS. Hoàng Quốc Anh.

7. Mức độ đầu tư (PTN đã được đầu tư đồng bộ/ PTN hiện có và đang trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung/ PTN trong kế hoạch thực hiện): PTN đang trong kế hoạch thực hiện

8. Các thiết bị nghiên cứu chính:
- Thiết bị phổ cộng hưởng từ hạt nhân
- Thiết bị nhiễu xạ tia X đơn tinh thể
- Quang phổ hấp thụ hồng ngoại, UV-VIS, AAS
- Thiết bị nhiễu xạ tia X bột
- Hệ phân tích nhiệt
- Thiết bị đo kích thước hạt bằng tán xạ laze
- Các hệ sắc ký HPLC, GS-MS, LCMS, GC, ICP/MS - Máy thử vật liệu đa năng

9. Hướng nghiên cứu chính:
- Nghiên cứu phát triển các phương pháp phân tích các độc chất trong thực phẩm, kiểm nghiệm dược phẩm, môi trường
- Phân tích và đánh giá lượng vết các chất trong các đối tượng khác nhau
- Đánh giá sinh, khả dụng, tương đương sinh học của thuốc và theo dõi hàm lượng chất trong mẫu y sinh. - Kết tinh các đơn tinh thể các hợp chất mới.
- Phân tích dữ liệu nhiễu xạ tia X đơn tinh thể của các hợp chất vô cơ hữu cơ.
- Phân tích, thu thập các nhiễu xạ tia X đơn tinh thể của các hợp chất có hoạt tính sinh học.
- Phân tích cấu trúc vật liệu sơn phủ, polymer
- 05 từ khóa: Cấu trúc và vật liệu hữu cơ; Hoá dược - thuốc; Phân tích dữ liệu nhiễu xạ tia X, Phân tích cấu trúc vật liệu sơn phủ, polymer; Phân tích các độc chất trong thực phẩm, kiểm nghiệm dược phẩm.

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao:
- Các kit phân tích nhanh các độc chất trong môi trường và trong thực phẩm

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020:

- Qui trình phân tích các độc chất trong đối tượng dược phẩm, thực phẩm, môi trường.
- Xác định được cấu trúc phân tử 3D các hợp chất vô cơ hữu cơ; Xác định cấu trúc phân tử các chất có hoạt tính sinh học; Xác định cấu trúc phân tử các hợp chất mới.
- Các công bố ISI và sách chuyên khảo
- 3 từ khóa về sản phẩm: Quy trình, dữ liệu phân tích cấu trúc các phân tử; Vật liệu, thuốc, dược phẩm, polymer; Dữ liệu định lượng chuyển hoá, hoá chất, độc chất; Thiết bị phân tích cầm tay; Ấn phẩm khoa học, sáng chế.

 
Banner
Banner home right