Phòng thí nghiệm Nghiên cứu quy hoạch phát triển nông thôn và đô thị - Đại học Khoa học tự nhiên

Thứ sáu - 30/09/2016 21:24     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu:
PTN Nghiên cứu quy hoạch phát triển nông thôn và đô thị2. Loại hình:
PTN Chuyên đề

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm:
PGS.TS. Trần Văn Tuấn

5. Danh sách cán bộ cơ hữu:
ThS. Phạm Sỹ Liêm,
GS.TSKH. Đặng Hùng Võ,
ThS. Nguyễn Thị Tài Thu,
ThS. Nguyễn Thu Trang

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt:

PGS.TS. Trần Văn Tuấn,
ThS. Phạm Sỹ Liêm,
GS.TSKH. Đặng Hùng Võ,
ThS. Nguyễn Thị Tài Thu,
ThS. Nguyễn Thu Trang

7. Mức độ đầu tư:
PTN hiện có và trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung

8. Các thiết bị nghiên cứu chính:
Máy tính, Phần mềm GIS, Viễn thám, Thiết bị đo đạc, Máy chủ GIS, Máy tính bảng…

9. Hướng nghiên cứu chính:
- Luật, chính sách trong quản lý đất đai
- Thị trường Bát động sản
- Nghiên cứu quy hoạch đô thị nông thôn trong bối cảnh biến đổi khí hậu
- Các lý thuyết quy hoach đô thị nông thôn và khả năng ứng dụng tại Việt Nam
- Mô hình đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu
- 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: Thị trường BĐS, Mô hình đô thị, Luật đất đai, quy hoạch đô thị, Quy hoạch nông thôn

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao:
- Mô hình đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu
- Các lý thuyết quy hoach đô thị nông thôn và khả năng ứng dụng tại Việt Nam

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020:
Mô tả vắn tắt (không quá 500 từ) về sản phẩm:
- Bản đồ định gia đất
- Mô hình đô thị và nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu
- Các kiểu hình thái đô thị và nông thôn tại Việt Nam
- Các chỉ số phân mảnh đô thị áp dụng tại Việt Nam
- 3 từ khóa về sản phẩm: Công bố, báo cáo về chỉ số đô thị, luật đất đai, thị trường bất động sản; Ấn phẩm khoa học và chuyển giao ứng dụng.

 
Banner
Banner home right