Phòng thí nghiệm Hóa môi trường - Đại học Khoa học tự nhiên

Thứ sáu - 30/09/2016 09:52     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu: PTN Hoá môi trường
 

2. Loại hình: PTN chuyên đề

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo (Theo danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo của ĐHQGHN): Công nghệ kỹ thuật hoá học/Hoá môi trường

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm:

PGS.TS. Đỗ Quang Trung

5. Danh sách cán bộ cơ hữu (họ tên, học hàm, học vị):

PGS.TS. Trần Hồng Côn,
TS. Nguyễn Minh Phương,
TS. Phương Thảo,
TS. Trần Đình Trinh,
ThS. Hoàng Thu Trang

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị):

PGS.TS. Trần Hồng Côn,
PGS.TS. Nguyễn Văn Nội (kiêm nhiệm),
TS. Nguyễn Minh Phương,
TS. Phương Thảo,
TS. Trần Đình Trinh,
PGS.TS. Đỗ Quang Trung,
PGS.TS. Nguyễn Đình Bảng (đã về hưu, kiêm nhiệm),
ThS. Hoàng Thu Trang

7. Mức độ đầu tư: PTN đã được đầu tư mới và đồng bộ

8. Các thiết bị nghiên cứu chính:

- Các thiết bị phục vụ thực tập
- Thiết bị đo quang phổ UV-VIS

9. Hướng nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu sự phân bố, lan truyền và tác động đến môi trường, sinh thái của các chất ô nhiễm (kim loại nặng, As, F-, SOx, NOx, CN- , POPs, PCBs, PAHs, Thuốc bảo vệ thực vật, phẩm nhuộm....) - Nghiên cứu phát triển các hệ thống tổ hợp xử lý nước thải công nghiệp và làng nghề

- Nghiên cứu cải tạo đất ô nhiễm bằng các phương pháp tổ hợp hóa- lý-sinh học - Nghiên cứu chế tạo các vật liệu hấp phụ, xúc tác quang và vật liệu đa chức năng ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường nước, khí thải

- Nghiên cứu công nghệ thích hợp để xử lý rác thải sinh hoạt và chuyển hóa chất thải thành năng lượng, nguyên liệu.

- Nghiên cứu tái chế, thu hồi các nguyên liệu có giá trị từ chất thải điện tử (E-waste: (Au, Ag, Pt, Pd, Sn, Cu, Ni,.. Plastics)

- 05 từ khóa: Phân bố, lan truyền tác động đến môi trường; Xử lý nước thải; Xử lý rác thải sinh hoạt; Vật liệu hấp phụ; Vật liệu đa chức năng, tái chế.

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao:

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020:

- Các bài báo quốc tế ISI, các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế
- Sách chuyên khảo về công nghệ xử lý và thu hồi nguyên vật liệu từ nguồn thải
- Mô hình xử lý nước thải quy mô pilot 5-20 m3/ngày, xử lý khí thải 5-10 m3/giờ
- Vật liệu hấp phụ, xúc tác quang hóa xử lý các hợp chất hữu cơ khó phân hủy, các kim loại nặng trong môi trường nước, khí
- Mô hình xử lý vùng đất ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu
- Quy trình công nghệ thu hồi, tái chế, tái sử dụng các nguyên vật liệu có giá trị từ chất thải điện tử
- Mô hình chuyển hóa chất thải thành khí metan quy mô pilot
- 03 từ khóa: Mô hình xử lý nước thải; Vật liệu hấp phụ; Quy trình công nghệ xử lý rác thải; Vật liệu đa chức năng, tái chế; Ấn phẩm khoa học và sáng chế, giải pháp hữu ích.

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right