Phòng thí nghiệm Địa chất biển và Địa chất dầu khí - Đại học Khoa học tự nhiên

Thứ sáu - 30/09/2016 21:51     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu:

PTN Địa chất biển và Địa chất dầu khí

2. Loại hình: PTN chuyên đề

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo (Theo danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo của ĐHQGHN):

Địa chất và khoáng sản

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm:

TS. Đinh Xuân Thành

5. Danh sách cán bộ cơ hữ (họ tên, học hàm, học vị):

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị):

TS. Đinh Xuân Thành,
TS. Nguyễn Thế Hùng,
TS. Nguyễn Đình Nguyên,
TS. Trần Thị Thanh Nhàn,
ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang,
ThS. Nguyễn Thị Hồng,
ThS. Trần Thị Dung,
NCS. Phạm Nguyễn Hà Vũ,
ThS. Nguyễn Tú Anh,
ThS. Phan Thanh Tùng

7. Mức độ đầu tư:

PTN hiện có và trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung

8. Các thiết bị nghiên cứu chính:

Máy đo Địa chấn nông phân giải cao,
Máy đo địa hình đáy đa tia,
Rada xuyên đất, Khoan,
Máy phân tích độ hạt bằng laze

9. Hướng nghiên cứu chính:

- 05 từ khóa: Địa chấn địa tầng; lịch sử phát triển châu thổ ngầm; tiềm năng dầu khí

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao:

- Tài liệu địa chấn đã minh giải

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020: Bài báo khoa học; Bản đồ; Đào tạo

- 03 từ khóa: Bản đồ địa chấn địa tầng; Đặc điểm thạch học trầm tích; Sản phẩm về đánh giá tiềm năng dầu khí; Ấn phẩm khoa học và tư vấn chuyển giao.

 
Banner
Banner home right