Phòng thí nghiệm Bộ môn Địa nhân văn và kinh tế sinh thái - Đại học Khoa học tự nhiên

Thứ sáu - 30/09/2016 16:18     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu:
PTN BM Địa nhân văn và Kinh tế sinh thái

2. Loại hình (PTN thực hành cơ sở/ PTN chuyên đề/ PTN mục tiêu/ PTN Trọng điểm):
PTN Chuyên đề

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo (Theo danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo của ĐHQGHN):
Địa lý học

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm:
GS.TS. Trương Quang Hải

5. Danh sách cán bộ cơ hữu (họ tên, học hàm, học vị):
TS. Nguyễn Thị Hà Thành,
TS. Hoàng Thu Hương,
ThS. Vũ Thị Hoa,
ThS Dương Thị Thủy

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị):
GS.TS Trương Quang Hải,
TS. Nguyễn Thị Hà Thành,
TS.Hoàng Thu Hương,
ThS. Vũ Thị Hoa,
ThS. Dương Thị Thủy

7. Mức độ đầu tư: PTN hiện có và trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung

8. Các thiết bị nghiên cứu chính: Máy tính, Phần mềm GIS, Viễn thám, Máy tính bảng..

9. Hướng nghiên cứu chính:

- Địa văn hoá các dân tộc, các hệ thống cộng đồng theo lãnh thổ
- Đánh giá, xây dựng mô hình hệ thống lãnh thổ du lịch truyền thống và du lịch sinh thái
- Địa lý các ngành kinh tế: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ (theo địa lý truyền thống)
- Quy hoạch và tổ chức sản xuất bền vững trên các cấp đơn vị lãnh thổ
- Nghiên cứu về đặc điểm địa lí chính trị nội bộ và bên ngoài (trong nước và quốc tế)
- Đánh giá kinh tế sinh thái và môi trường cho các loại hình dự án phát triển lâu bền
- Địa lý lịch sử của các bước phát triển trên các vùng lãnh thổ
- 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: Địa lý nhân văn, kinh tế sinh thái, du lịch, Quy hoạch

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao: Mô hình hệ kinh tế sinh thái các cấp

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020:

- Mô tả vắn tắt (không quá 500 từ) về sản phẩm: Mô hình hệ kinh tế sinh thái các cấp: hộ gia đình, trang trại, doanh nghiệp, vùng lãnh thổ và theo các cấp đơn vị hành chính kinh tế khác (xã, huyện, tỉnh, vùng quốc gia, khu vực, toàn cầu)
- 3 từ khóa về sản phẩm: Mô hình kinh tế sinh thái; Quy hoạch; Du lịch; Ấn phẩm khoa học; Tư vấn quy hoạch, chính sách;

 
Banner
Banner home right