Phòng thí nghiệm BM Công nghệ Địa chính - Đại học Khoa học tự nhiên

Thứ sáu - 30/09/2016 21:23     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu:

PTN BM Công nghệ Địa chính

2. Loại hình:

PTN Chuyên đề

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo:

Quản lý đất đai

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm:

ThS. Lê Phương Thúy

5. Danh sách cán bộ cơ hữu:

PGS.TS. Trần Quốc Bình,
ThS. Nguyễn Xuân Linh,
CN. Phạm Lê Tuấn

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt:

ThS. Lê Phương Thúy,
PGS.TS. Trần Quốc Bình,
ThS. Nguyễn Xuân Linh,
CN. Phạm Lê Tuấn

7. Mức độ đầu tư:
PTN hiện có và trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung

8. Các thiết bị nghiên cứu chính: Máy tính, Phần mềm GIS, Viễn thám, Thiết bị đo đạc, Máy chủ GIS, Máy tính bảng..

9. Hướng nghiên cứu chính:

Các công nghệ thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu không gian phục vụ công tác quản lý đất đai và môi trường.
- 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: Đo đạc địa chính; Dữ liệu đất đai; Hệ thống thông tin.

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao: WebGIS trong quản lý tài nguyên. WebGIS trong quản lý thông tin đất đai và quy hoạch sử dụng đất, Quy trình đo đạc thành lập bản đồ địa chính

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020:

- CSDL TNMT, đất đai
- Hệ thống thông tin đất đai
- Các hệ thống WebGIS về tài nguyên và môi trường
- 3 từ khóa về sản phẩm: WebGIS; CSDL; Hệ thống thông tin đất đai; Ấn phẩm khoa học và chuyển giao ứng dụng

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right