Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Thuyền phao

Cập nhật Thứ ba - 26/01/2016 16:17 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Thuyền phao
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0000754-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 19/01/2009
5. Ngày cấp 19/01/2009
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Xuân An (VN)
7. Tác giả Nguyễn Xuân An (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến thuyền phao có khả năng chuyển sang chế độ phao khi bi đắm, bị lật và có thể chuyển ngược lại từ chế độ phao về chế độ thuyền, có cấu tạo gồm vỏ thuyền, khối phao, một hoặc một số van phao nằm xung quanh thuyền ở vị trí cận đáy thuyền hoặc ở giữa đáy thuyền. Thuyền phao được chuyền sang chế độ phao bằng cách mở van phao và thuyền phao sẽ nổi nhờ sức nổi của khối phao, thuyền phao có thể chuyển về chế độ thuyền bằng cách đóng van phao và tát nước trong lòng thuyền ra ngoài.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right