Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình xác định giống lúa thuần bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Cập nhật Thứ hai - 01/02/2016 10:37 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình xác định giống lúa thuần bằng kỹ thuật sinh học phân tử
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2013-00018
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ sinh học (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/08/2014
5. Ngày cấp 25/08/2014
6. Chủ sở hữu chính Viện Di truyền Nông nghiệp
7. Tác giả Lưu Minh Cúc (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình xác định giống lúa thuần bằng sinh học phân tử, quy trình bao gồm các bước: a) Xác định độ đồng nhất của giống; b) Kiểm tra độ ổn định của giống; c) Kiểm tra sự khác biệt của giống mới với các giống đã có và d) Đánh giá kết quả phân tích. Trong đó quy trình sử dụng các bộ chỉ thị phân tử đặc hiệu để xác định giống lúa thuần. Quy trình cho phép phân biệt được 1,40169 x 1022 mẫu giống khác nhau bởi ít nhất 1 alen.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right