Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình tuyển điện tro bay

Cập nhật Thứ ba - 26/01/2016 10:11 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình tuyển điện tro bay
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2006-00571
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 26/06/2006
5. Ngày cấp 26/06/2006
6. Chủ sở hữu chính Lê Văn Thành (VN)
7. Tác giả Lê Văn Thành (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến quy trình tuyển điện tro bay có thêm bước gia nhiệt. Quy trình này gồm các bước: chuẩn bị nguyên liệu tro bay; chuẩn bị thiết bị gia nhiệt; gia nhiệt cho nguyên liệu tro bay trước khi cấp vào điện cực lắng của máy tuyển điện; vận hành thiết bị tuyển theo chế độ và tính năng của từng loại thiết bị tuyển. Sáng chế cũng đề cập đến các phương pháp gia nhiệt nguyên liệu tro bay. Sản phẩm tro bay thu được sau khi tuyển có hàm lượng MKN nhỏ hơn 6% trọng lượng đạt tiêu chuẩn làm nguyên liệu phụ gia trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
Sáng chế đề cập đến quy trình tuyển điện tro bay có thêm bước gia nhiệt. Quy trình này gồm các bước: chuẩn bị nguyên liệu tro bay; chuẩn bị thiết bị gia nhiệt; gia nhiệt cho nguyên liệu tro bay trước khi cấp vào điện cực lắng của máy tuyển điện; vận hành thiết bị tuyển theo chế độ và tính năng của từng loại thiết bị tuyển. Sáng chế cũng đề cập đến các phương pháp gia nhiệt nguyên liệu tro bay. Sản phẩm tro bay thu được sau khi tuyển có hàm lượng MKN nhỏ hơn 6% trọng lượng đạt tiêu chuẩn làm nguyên liệu phụ gia trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. 
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right