Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp xác định độ thuần cho giống cây ăn trái đặc sản

Cập nhật Thứ hai - 01/02/2016 14:24 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp xác định độ thuần cho giống cây ăn trái đặc sản
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2013-00174
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ sinh học (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 26/01/2015
5. Ngày cấp 26/01/2015
6. Chủ sở hữu chính Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long
7. Tác giả Bùi Chí Bửu (VN), Trịnh Thị Lũy (VN), Nguyễn Thị Lang (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề xuất phương pháp xác định độ thuần cho cây ăn trái đặc sản bao gồm các bước: - chọn cây đối chứng do dòng gốc dựa vào kiểu hình bao gồm đặc tính năng suất và phẩm chất của trái; - tách chiết ADN để thực hiện phân tích đa dạng di truyền của trái cây đặc sản bằng phân tích RAPD; - thiết kế mồi để thực hiện phản ứng PCR để xác định trình tự ADN; - thực hiện phản ứng PCR để xác định trình tự ADN; - giải mã trình tự ADN; và - phân tích số liệu bằng phần mềm NTSYS-pc version 2.1.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right