Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp và thiết bị xử lý dịch vụ dữ liệu dịch vụ bổ sung phi cấu trúc

Cập nhật Thứ tư - 30/12/2015 11:37 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp và thiết bị xử lý dịch vụ dữ liệu dịch vụ bổ sung phi cấu trúc
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2015-02440
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ thông tin và truyền thông (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/11/2015
5. Ngày cấp 25/11/2015
6. Chủ sở hữu chính LIU, Haiyang (CN), MA, Hongwei (CN)
7. Tác giả LIU, Haiyang (CN), MA, Hongwei (CN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để xử lý dịch vụ dữ liệu dịch vụ bổ sung phi cấu trúc (USSD). Phương pháp bao gồm các bước: khi máy chủ ứng dụng xác định rằng một thiết bị đầu cuối trong mạng điện thoại di động chuẩn LTE có hỗ trợ dịch vụ USSD dựa trên hệ thống mạng con đa phương tiện IP, máy chủ ứng dụng gửi bản tin đề nghị tới thiết bị đầu cuối di động thông qua thực thể chức năng điều khiển phiên gọi (CSCF), bản tin đề nghị bao gồm ký hiệu nhận dạng dịch vụ USSD; thu bản tin phản hồi được gửi đi từ thiết bị đầu cuối di động đối với đề nghị thông qua thực thể CSCF, bản tin phản hồi mang thông tin phản hồi do người dùng nhập vào, và thông tin hồi đáp bao gồm ký hiệu nhận dạng dịch vụ USSD; tạo bản tin yêu cầu thực hiện dịch vụ USSD theo thông tin phản hồi, bản tin yêu cầu thực hiện dịch vụ USSD mang thông tin về ký hiệu nhận dạng dịch vụ USSD; và gửi bản tin yêu cầu thực hiện dịch vụ USSD tới máy chủ quản lý dữ liệu người dùng, để máy chủ quản lý dữ liệu người dùng xử lý dịch vụ USSD theo ký hiệu nhận dạng dịch vụ USSD có trong bản tin yêu cầu dịch vụ USSD.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để xử lý dịch vụ dữ liệu dịch vụ bổ sung phi cấu trúc (USSD). Phương pháp bao gồm các bước: khi máy chủ ứng dụng xác định rằng một thiết bị đầu cuối trong mạng điện thoại di động chuẩn LTE có hỗ trợ dịch vụ USSD dựa trên hệ thống mạng con đa phương tiện IP, máy chủ ứng dụng gửi bản tin đề nghị tới thiết bị đầu cuối di động thông qua thực thể chức năng điều khiển phiên gọi (CSCF), bản tin đề nghị bao gồm ký hiệu nhận dạng dịch vụUSSD; thu bản tin phản hồi được gửi đi từ thiết bị đầu cuối di động đối với đề nghị thông qua thực thể CSCF, bản tin phản hồi mang thông tin phản hồi do người dùng nhập vào, và thông tin hồi đáp bao gồm ký hiệu nhận dạng dịch vụ USSD; tạo bản tin yêu cầu thực hiện dịch vụUSSD theo thông tin phản hồi, bản tin yêu cầu thực hiện dịch vụ USSD mang thông tin về ký hiệu nhận dạng dịch vụUSSD; và gửi bản tin yêu cầu thực hiện dịch vụ USSD tới máy chủ quản lý dữ liệu người dùng, để máy chủ quản lý dữ liệu người dùng xử lý dịch vụ USSD theo ký hiệu nhận dạng dịch vụ USSD có trong bản tin yêu cầu dịch vụ USSD.
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right