Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp và thiết bị cân bằng tải

Cập nhật Thứ ba - 05/01/2016 15:32 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp và thiết bị cân bằng tải
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2015-02739
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/11/2015
5. Ngày cấp 25/11/2015
6. Chủ sở hữu chính FU, Yusun (CN), QlAN, Ying (CN), PENG, Jingbo (CN), WU, Yuzhong (CN)
7. Tác giả FU, Yusun (CN), QlAN, Ying (CN), PENG, Jingbo (CN), WU, Yuzhong (CN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị cân bằng tải. Phần tử mà ô phục vụ được đặt trong đó lựa chọn ô lập lịch biểu cho UE biên, và hướng dẫn ô lập lịch biểu phân bổ kênh dữ liệu cho UE biên này, và kênh điều khiển được duy trì trong ô phục vụ và không được chuyển giao. Theo cách này, trong trường hợp là trong suốt với UE, mục tiêu về cân bằng tải đạt được bằng cách kết hợp và lập lịch biểu nhanh và tự động mà không cần chuyển giao. Có thể thấy rằng, theo phương thức cân bằng tải ở trên, kênh dữ liệu được sử dụng như là độ chi tiết chuyển giao, và thời gian trễ chuyển giao không cần được đưa ra, nhờ đó thực hiện chức năng cân bằng nhanh tải tức thời, và cải tiến hiệu quả cân bằng tải.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị cân bằng tải. Phần tử mà ô phục vụ được đặt trong đó lựa chọn ô lập lịch biểu cho UE biên, và hướng dẫn ô lập lịch biểu phân bổ kênh dữ liệu cho UE biên này, và kênh điều khiển được duy trì trong ô phục vụ và không được chuyển giao. Theo cách này, trong trường hợp là trong suốt với UE, mục tiêu về cân bằng tải đạt được bằng cách kết hợp và lập lịch biểu nhanh và tự động mà không cần chuyển giao. Có thể thấy rằng, theo phương thức cân bằng tải ở trên, kênh dữ liệu được sử dụng như là độ chi tiết chuyển giao, và thời gian trễ chuyển giao không cần được đưa ra, nhờ đó thực hiện chức năng cân bằng nhanh tải tức thời, và cải tiến hiệu quả cân bằng tải.
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right