Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp thu hồi hóa chất nấu bột giấy và làm giảm nồng độ kali và clorua trong hóa chất này

Cập nhật Thứ hai - 28/12/2015 11:40 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp thu hồi hóa chất nấu bột giấy và làm giảm nồng độ kali và clorua trong hóa chất này
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2015-00251
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/11/2015
5. Ngày cấp 25/11/2015
6. Chủ sở hữu chính GALLOT, Jean-Claude (FR), BEGLEY, Michael (US)
7. Tác giả GALLOT, Jean-Claude (FR), BEGLEY, Michael (US)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến phương pháp thu nhận bột giấy từ gỗ và thu hồi hóa chất từ chất lỏng đen. Để thực hiện phương pháp này, trong nồi nấu, dăm gỗ và chất lỏng màu trắng được kết hợp và nấu dưới áp suất để thu được bột giấy. Quy trình này tạo ra chất lỏng màu đen, và chất lỏng màu đen này được cô đặc và đốt cháy trong nồi nấu thu hồi. Nồi nấu thu hồi tạo ra tro chứa natri, lưu huỳnh, kali và clorua. Tro được hòa tan và được đưa vào quy trình thu hồi natri sulfat và burkeit. Nồng độ của kali và clorua giảm xuống, ít nhất một phần, bằng cách làm nguội đoạn nhiệt tro trong thiết bị kết kinh tạo ra glaserit và dòng xả giàu clorua. Bằng cách ngâm chiết glaserit, natri sulfat được tách ra khỏi glaserit, để lại kali sulfat. Natri sulfat và burkeit đã thu hồi được tái tuần hoàn và được sử dụng làm hóa chất nấu bột giấy. Kali và clorua đã được tách ra có thể được xử lý tiếp hoặc thải bỏ một cách phù hợp.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
Sáng chế đề cập đến phương pháp thu nhận bột giấy từ gỗ và thu hồi hóa chất từ chất lỏng đen. Để thực hiện phương pháp này, trong nồi nấu, dăm gỗ và chất lỏng màu trắng được kết hợp và nấu dưới áp suất để thu được bột giấy. Quy trình này tạo ra chất lỏng màu đen, và chất lỏng màu đen này được cô đặc và đốt cháy trong nồi nấu thu hồi. Nồi nấu thu hồi tạo ra tro chứa natri, lưu huỳnh, kali và clorua. Tro được hòa tan và được đưa vào quy trình thu hồi natri sulfat và burkeit. Nồng độ của kali và clorua giảm xuống, ít nhất một phần, bằng cách làm nguội đoạn nhiệt tro trong thiết bị kết kinh tạo ra glaserit và dòng xả giàu clorua. Bằng cách ngâm chiết glaserit, natri sulfat được tách ra khỏi glaserit, để lại kali sulfat. Natrisulfat và burkeit đã thu hồi được tái tuần hoàn và được sử dụng làm hóa chất nấu bột giấy. Kali và clorua đã được tách ra có thể được xử lý tiếp hoặc thải bỏ một cách phù hợp.
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right