Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp tạo ra dụng cụ lưu trữ thông tin và phiên giải tình trạng huyết áp

Cập nhật Thứ sáu - 29/01/2016 15:13 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp tạo ra dụng cụ lưu trữ thông tin và phiên giải tình trạng huyết áp
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2015-02590
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/09/2015
5. Ngày cấp 25/09/2015
6. Chủ sở hữu chính Trần Thị Mỹ Hạnh (VN)
7. Tác giả Trần Thị Mỹ Hạnh (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra dụng cụ lưu trữ thông tin và phiên giải tình trạng huyết áp bao gồm các bước sau: Bước 1: Lập Bảng phân vùng huyết áp; Bước 2: Lập ma trận trên một nền gồm nhiều ô như nhau theo một hệ trục toạ độ hai chiều trong đó trục hoành thể hiện giá trị huyết áp tối thiểu, trục tung thể hiện giá trị huyết áp tối đa; Bước 3: Phân vùng ma trận thu được ở Bước 2 thành các vùng huyết áp khác nhau với mỗi vùng tương ứng với các giá trị huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu trên các trục tung và trục hoành theo Bảng phân vùng chỉ số huyết áp thu được ở Bước 1 nêu trên; và Bước 4: Hiển thị các vùng huyết áp nêu trên bằng các màu sắc khác nhau để dễ phân biệt.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right