Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

phương pháp sản xuất vật liệu mao quản trung bình Y-AL203

Cập nhật Thứ tư - 27/01/2016 09:42 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
phương pháp sản xuất vật liệu mao quản trung bình Y-AL203
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0001201-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 03/09/2014
5. Ngày cấp 03/09/2014
6. Chủ sở hữu chính Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (VN)
7. Tác giả Trịnh Xuân Bái (VN), Tạ Ngọc Đôn (VN), Phạm Thanh Huyền (VN), Phạm Minh Hảo (VN), Lê Văn Dương (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu mao quản trung bình g-Al2O3 bao gồm các bước: a) tạo ra dung dịch Al2(SO4)3 sạch từ phốn đơn công nghiệp; b) điều chế dung dịch chứa natri aluminat; c) điều chế hỗn hợp chứa boehmit ướt; và d) tạo ra vật liệu mao quản trung bình g-Al2O3 bằng cách sấy hỗn hợp chứa boehmit ướt thu được ở bước (c) để thu được hỗn hợp chứa boehmit khô, tiếp theo nung hỗn hợp này ở nhiệt độ 1800C, và sau đó nung tiếp ở nhiệt độ 5000C để thu được vật liệu mao quản trung bình g-Al2O3.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right