Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp điều khiển thiết bị, phương pháp điều khiển hiển thị, và phương pháp thanh toán cho việc mua hàng bằng tiếng nói

Cập nhật Thứ ba - 05/01/2016 11:23 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp điều khiển thiết bị, phương pháp điều khiển hiển thị, và phương pháp thanh toán cho việc mua hàng bằng tiếng nói
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2015-02683
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ thông tin và truyền thông (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/11/2015
5. Ngày cấp 25/11/2015
6. Chủ sở hữu chính YAMADA, Mariko (JP)
7. Tác giả YAMADA, Mariko (JP)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển thiết bị để điều khiển nhiều thiết bị bằng tiếng nói bao gồm các bước: thu nhận thông tin tiếng nói, phân tích thông tin tiếng nói thu nhận được, thu được lệnh nói chỉ báo chỉ dẫn điều khiển đối với thiết bị, nhận dạng thông tin người nói liên quan đến người nói mà đã phát ra thông tin tiếng nói thu nhận được, dựa trên thông tin tiếng nói thu nhận được, và nhận dạng, trong số các thiết bị, thiết bị cần được điều khiển dựa trên lệnh nói và thông tin người nói. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều khiển hiển thị và phương pháp thanh toán cho việc mua hàng bằng tiếng nói.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển thiết bị để điều khiển nhiều thiết bị bằng tiếng nói bao gồm các bước: thu nhận thông tin tiếng nói, phân tích thông tin tiếng nói thu nhận được, thu được lệnh nói chỉ báo chỉ dẫn điều khiển đối với thiết bị, nhận dạng thông tin người nói liên quan đến người nói mà đã phát ra thông tin tiếng nói thu nhận được, dựa trên thông tin tiếng nói thu nhận được, và nhận dạng, trong số các thiết bị, thiết bị cần được điều khiển dựa trên lệnh nói và thông tin người nói. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều khiển hiển thị và phương pháp thanh toán cho việc mua hàng bằng tiếng nói.
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right