Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp điều chế dung dịch nano bạc kim loại và thiết bị thực hiện phương pháp này

Cập nhật Thứ bảy - 20/02/2016 10:31 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp điều chế dung dịch nano bạc kim loại và thiết bị thực hiện phương pháp này
2. Số bằng,ký hiệu: 1-0012229-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/09/2011
5. Ngày cấp 25/09/2011
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Đức Hùng (VN)
7. Tác giả Nguyễn Đức Hùng (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế dung dịch nano bạc kim loại được thực hiện bằng quá trình hòa tan anot bằng bạc trong môi trường nước cất tinh khiết bằng dòng một chiều cao áp. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị để thực hiện phương pháp theo sáng chế, trong đó thiết bị này gồm có hai lớp chứa nước cất hai lần và nước làm mát, điều chỉnh được khoảng cách hai điện cực theo phương thẳng đứng từ 400 mm đến 700 mm.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right