Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp bảo vệ bản quyền số cho học liệu MP4 trong đào tạo trực tuyến bằng kỹ thuật thuỷ vân số

Cập nhật Thứ năm - 28/01/2016 16:51 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp bảo vệ bản quyền số cho học liệu MP4 trong đào tạo trực tuyến bằng kỹ thuật thuỷ vân số
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2014-00141
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ thông tin và truyền thông (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/12/2015
5. Ngày cấp 25/12/2015
6. Chủ sở hữu chính Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
7. Tác giả Đặng Trần Khánh (VN), Nguyễn Thanh Tùng (VN), Ngô Chấn Nam (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích thuộc lĩnh vực khoa học máy tính, chuyên ngành hệ thống thông tin, đề cập đến một phương pháp bảo vệ bản quyền số cho học liệu viđeo MP4 trong đào tạo trực tuyến bằng kỹ thuật thủy vân số. Mục đích chính là hỗ trợ đơn vị đào tạo trực tuyến nhúng và rút trích thông tin bản quyền để bảo vệ bản quyền số khi phân phối học liệu MP4. Ngoài ra, mỗi học liệu được phân phối có kốm theo thông tin của người sử dụng (định danh, thời điểm truy cập/tải về) để xác minh nguồn tái phân phối trái phép khi cần thiết. Giải pháp hữu ích đưa ra một phương pháp để triển khai và tích hợp hệ thống bảo vệ bản quyền số cho viđeo MP4 trong hệ thống đào tạo trực tuyến để đạt mục đích trên.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right