[1] Họ và tên Phan Văn Tân
[2] Học hàm/ học vị GS.TS
[3] Năm sinh 06/06/1955
[4] Chuyên ngành 1. Khí tượng, thủy văn

[5] Cơ quan công tác Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ cơ quan 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
[6] Hướng nghiên cứu • Mô hình hóa khí hậu khu vực
• Dao động và biến đổi khí hậu
• Dự báo hạn mùa
• Tương tác bề mặt đất – khí quyển
• Ban đầu hóa xoáy và dự báo bão
• Ban đầu hóa độ ẩm đất trong các mô hình số
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã được công bố