[1] Họ và tên Hồ Khắc Hiếu
[2] Học hàm/ học vị TS
[3] Năm sinh 16/10/1984
[4] Chuyên ngành 1. Vật lý lý thuyết và vật lý tính toán
2. Vật lý chất rắn
[5] Cơ quan công tác Đại Học Duy Tân
Địa chỉ cơ quan Phòng 809, K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng
[6] Hướng nghiên cứu + Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất lên các đại lượng nhiệt động, các cumulant và phổ EXAFS của các vật liệu.
+ Nhiệt độ nóng chảy của các vật liệu dưới ảnh hưởng của áp suất.
+ Hệ số giãn nở nhiệt âm.
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã được công bố