[1] Họ và tên Phan Toàn Thắng
[2] Học hàm/ học vị PGS
[3] Năm sinh 1968
[4] Chuyên ngành 1. Kỹ thuận chẩn đoán bệnh
2. Công nghệ sinh học liên quan đến y học, y tế
[5] Cơ quan công tác Đại học Quốc gia Singapore
Địa chỉ cơ quan 21 Lower Kent Ridge Rd, Xinh-ga-po 119077
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 “phép màu” của 6 tỉ tế bào gốc; [ - ];
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã được công bố