[1] Họ và tên Hồ Tú Bảo
[2] Học hàm/ học vị GS.TSKH
[3] Năm sinh 16/06/1952
[4] Chuyên ngành 1. Khoa học thông tin

[5] Cơ quan công tác Viện John von Neumann, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ cơ quan Linh Trung, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh(đồng thời là Giáo Sư, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (Japan Advanced Institute of Science and Technology, 1-1 Asahidai, Nomi city, Ishikawa, Japan)
[6] Hướng nghiên cứu - Trí tuệ nhân tạo
- Học máy
- Phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
- Tin sinh học
- Tính toán khoa học
- Khoa học phân tích dữ liệu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã được công bố