[1] Họ và tên Nguyễn Lân Dũng
[2] Học hàm/ học vị GS.TS
[3] Năm sinh
[4] Chuyên ngành

[5] Cơ quan công tác Viện vi sinh vật và Công nghệ sinh học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội.
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã được công bố