[1] Họ và tên Ngô Bảo Châu
[2] Học hàm/ học vị GS
[3] Năm sinh
[4] Chuyên ngành 1. Toán học cơ bản
2. Toán học ứng dụng
[5] Cơ quan công tác Trường Đại học Paris XI, Orsay, Pháp
Địa chỉ cơ quan
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã được công bố