[1] Họ và tên Lưu Lệ Hằng
[2] Học hàm/ học vị TS
[3] Năm sinh
[4] Chuyên ngành

[5] Cơ quan công tác Khoa Thiên văn học, Viện Đại học Harvard, Phòng thí nghiệm Lincoln, Viện Công nghệ Massachusetts
Địa chỉ cơ quan
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã được công bố