[1] Họ và tên Đàm Thanh Sơn
[2] Học hàm/ học vị GS
[3] Năm sinh 1991
[4] Chuyên ngành

[5] Cơ quan công tác Viện Đại học Chicago
Địa chỉ cơ quan
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã được công bố