[1] Họ và tên Nguyễn Sơn Bình
[2] Học hàm/ học vị GS.TS
[3] Năm sinh
[4] Chuyên ngành

[5] Cơ quan công tác Trường ĐH Northwestern, Mỹ
Địa chỉ cơ quan
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã được công bố