Quy trình và hệ thống xử lý kết hợp đồng phân hóa xylen và chuyển hóa nhóm alkyl

Cập nhật Thứ sáu - 09/06/2017 14:21

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình và hệ thống xử lý kết hợp đồng phân hóa xylen và chuyển hóa nhóm alkyl
2. Số bằng,ký hiệu: 1-0016685
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN ()
4. Ngày công bố 25/04/2017
5. Ngày cấp 25/04/2017
6. Chủ sở hữu chính UOPLLC
7. Tác giả Jason T CORRADI (US), David W ABLIN (US), David W LIU (US)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý đồng phân hóa xylen và thiết bị xử lý chuyển hóa nhóm alkyl được kết hợp. Tháp chưng cất phân đoạn có thể được dùng chung cho hai thiết bị xử lý này, nhờ đó làm giảm chi phí vốn đầu tư cho nhà máy liên hợp sản xuất chất thơm. Theo một số phương án, tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn và bộ phân tách chia ngăn có thể được sử dụng.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp

Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập

Nói chung, sáng chế đề cập đến hệ thống liên hợp sản xuất hợp chất thơm, và cụ thể hơn sáng chế đề cập đến hệ thống liên hợp sản xuất hợp chất thơm có thiết bị xử lý đồng phân hóa xylen kết họp với thiết bị chuyển hóa nhóm alkyl với tháp chưng cất phân đoạn được dùng chung.

Tình trạng kỹ thuật của sáng chế

Hệ thống liên hợp sản xuất họp chất thơm thường bao gồm thiết bị đồng phân hóa xylen và thiết bị chuyển hóa nhóm alkyl. Thiết bị đồng phân hóa xylen và thiết bị chuyển hóa nhóm alkyl là.các thiết bị xử lý hoàn toàn riêng biệt, mỗi thiết bị này có bộ phân tách, máy nén khí tuần hoàn và tháp chưng cất phân đoạn riêng.

Ví dụ về hệ thống liên hợp sản xuất họp chất thơm hiện nay được thể hiện trên Fig.1. Hệ thống liên hợp này bao gồm thiết bị đồng phân hóa xylen 5 và thiết bị chuyển hóa nhóm alkyl 10. Thiết bị đồng phân hóa xylen 5 có thiết bị phản ứng đồng phân hóa 15. Nguyên liệu 20 được gia nhiệt sơ bộ trong bộ trao đổi nhiệt 25 và được gia nhiệt tiếp trong bộ gia nhiệt nạp liệu 30 trước khi đi vào thiết bị phản ứng đồng phân hóa 15. Dòng ra 35 từ thiết bị phản ứng đồng phân hóa 15 được chuyển đến bộ trao đổi nhiệt 25, bình ngưng 37 và sau đó tói bộ tách 40. Dòng đỉnh 45 từ bộ tách 40 được chuyển đến máy nén khí tuần hoàn 50 và được tuần hoàn trở lại thiết bị phản ứng đồng phân hóa 15. Hydro bổ sung 55 được bổ sung vào dòng đỉnh đã nén 45 khi cần. Chất lỏng 60 từ bộ tách 40 được chuyển đến tháp chưng cất phân đoạn khử toluen 65. Dòng đỉnh 70 được chuyển đến bình ngưng 73, và bình gom dòng đỉnh 75. Chất lỏng 80 từ bình gom dòng đỉnh 75 được phân tách thành dòng hồi lưu 85 để được tuần hoàn trở lại tháp chưng cất phân đoạn khử toluen 65 và toàn bộ dòng đỉnh 90 được chuyển đến tháp cất phàn nhẹ 95. Dòng đỉnh 100 từ tháp cất phần nhẹ 95 được kết hợp với hơi 70 từ tháp 65 và được tuần hoàn trở lại bình ngưng 73 và bình gom dòng đỉnh 75. Hơi đinh 105 được loại bỏ khỏi bình gom dòng đỉnh 75 để duy trì việc kiểm soát ấp suất trong tháp. Dòng đáy 110 từ tháp cất phần nhẹ 95 được chuyển đến tháp tách benzen hoặc tới bộ chiết tách hợp chất thơm (không được thể hiện). Dòng đáy 115 từ tháp chưng cất phân đoạn khử toluen 65 được phân tách thành dòng 120, mà được chuyển 16685 đến nồi đun lại 125 và đưa trở lại tháp chưng cất phân đoạn khử toluen 65, và dòng 130, mà được chuyển đến tháp tách xylen (không được thể hiện).

Thiết bị chuyển hóa nhóm alkyl 10 có thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl 135. Nguyên liệu 140 được gia nhiệt sơ bộ trong bộ trao đổi nhiệt 145 và sau đó được gia nhiệt thêm trong bộ gia nhiệt nạp liệu 150 trước khi đi vào thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl 135. Dòng ra 155 từ thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl 135 được chuyển đến bộ trao đổi nhiệt 145, bình ngưng 157, và sau đỏ tới bộ phân tách 160. Dòng đỉnh 165 từ bộ phân tách 160 được chuyển đến máy nén khí tuần hoàn 170 và được thu hồi trở về thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl 135. Hyđro bổ sung 175 được bổ sung vào dòng đỉnh 165 đã nén nếu cần. Chất lỏng 180 từ bộ phân tách 160 được chuyển đến tháp chưng cất phân đoạn khử toluen 185. Dòng đỉnh 190 được chuyển đến bình ngưng 193, và bình gom dòng đỉnh 195."Dòng ra 200 tò bình gom dòng đỉnh 195 được phân tách thành dòng hồi lưu 205 để được tuần hoàn trở lại tháp chưng cất phần đoạn khử toluen 185 và toàn bộ dòng đỉnh 210 để được chuyển đến tháp cất phần nhẹ 215. Dòng đỉnh 220 từ tháp cất phàn nhẹ 215 được kết hợp với hơi 190 từ tháp 185 và thu hồi trở lại bình ngưng 193 và bình gom dòng đỉnh 195. Hơi đỉnh 220 được loại bỏ khỏi bình gom dòng đỉnh 195 để duy trì việc kiểm soát ấp suất trong tháp. Dòng đáy 230 từ tháp cất phần nhẹ 215 được chuyển đến tháp tách benzen hoặc tới bộ chiết tách hợp chất thơm (không được thể hiện). Dòng đáy 235 từ tháp chưng cất phân đoạn khử toluen 185 được phân tách thành dòng 240, mà được chuyển đến nồi đun lại 245 và đưa trờ lại tháp chưng cất phân đoạn khử toluen 185, và dòng 250, mà được chuyển đến tháp tách xylen (không được thể hiện).

Việc sử dụng lặp lại các thiết bị, như bộ phân tách, máy nén khí tuần hoàn, và các tháp chưng cất phân đoạn, để xử lý các dòng chứa các thành phần tương tự nhau, mặc dù có hàm lượng khác nhau, làm tăng đáng kể chi phí vốn đầu tư cho nhà máy liên hợp sàn xuất họp chất thơm.

Bản chất kỹ thuật của sáng chế

Mục đích của sáng chế là đề cập đến quy trình và hệ thống kết hợp đồng phân hóa xylen và chuyển hóa nhóm alkyl nhằm giảm chi phí vốn đầu tư cho nhà máy liên họp sản xuất hợp chất thơm. 16685

Do đó, theo một khía cạnh, sáng chế đề xuất quy trình kết hợp đồng phân hỏa xylen và chuyển hóa nhóm alkyl. Theo một phương án, quy trình bao gồm các bước đồng phân hóa dòng nguyên liệu trong thiết bị phản ứng đồng phân hóa với sự có mặt của chất xúc tác đồng phân hóa dưới các điều kiện đồng phân hóa để thu được sản phẩm đồng phân hóa; thực hiện quá trình chuyển hóa nhóm alkyl dòng nguyên liệu trong thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl với sự có mặt của chất xúc tác chuyển hóa nhóm alkyl dưới các điều kiện chuyển hóa nhóm alkyl để thu được sản phẩm chuyển hóa nhỏm alkyl; tách sản phẩm đồng phân hóa trong bộ phân tách sản phẩm đồng phân hóa để tạo ra dòng đáy của bộ phân tách sản phẩm đồng phân hóa; tách sản phẩm chuyển hóa nhóm alkyl trong trong bộ phân tách sản phẩm chuyển hóa nhóm alkyl để thu được dòng đáy của bộ phân tách sản phẩm chuyển hóa nhóm alkyl; lắp đặt tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn có vách-ngăn phân tách tháp chưng cất phân đoạn thành hai bên, tháp chưng cất phân đoạn có cửa vào phần đồng phân hóa ở bên đồng phân hóa của vách ngăn và cửa vào phần chuyển hóa nhóm alkyl ở bên chuyển hóa nhóm alkyl của vách ngăn, vách ngăn kéo dài từ đáy tháp tới vị trí ở trên cửa vào cao nhất; dẫn dòng đáy của bộ phân tách sản phẩm đồng phân hóa vào bên đồng phân hóa của tháp chưng cất phân đoạn qua cửa vào phần đồng phân hóa; dẫn dòng đáy của bộ phân tách sản phẩm chuyển hóa nhóm alkyl vào bên chuyển hóa nhóm alkyl của tháp chưng cất phân đoạn qua cửa vào phần chuyển hóa nhóm alkyl; cất phân đoạn dòng đáy của bộ phân tách sản phẩm đồng phân hóa ở bên đồng phân hóa của tháp chưng cất phân đoạn để thu được dòng sản phẩm đồng phân hóa ở đáy tháp chưng cất phân đoạn; và cất phân đoạn dòng đáy của bộ phân tách sản phẩm chuyển hóa nhóm alkyl ờ bên chuyển hóa nhóm alkyl của tháp chưng cất phân đoạn để thu được dòng sản phẩm chuyển hóa nhóm alkyl ở đáy tháp chưng cất phân đoạn.

Theo khía cạnh khác, sáng chế đề xuất hệ thống xử lý kết họp đồng phân hóa xylen và chuyển hóa nhóm alkyl. Theo một phương án, hệ thống xử lý này bao gồm thiết bị phản ứng đồng phân hóa; thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl; bộ phân tách sản phẩm đồng phân hóa thông với thiết bị phản ứng đồng phân hóa; bộ phân tách sản phẩm chuyển hóa nhóm alkyl nối thông dòng vói thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl; và tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn có vách ngăn phân tách tháp chưng cất phân đoạn thành hai bên, tháp chưng cất phân đoạn có cửa vào phần đồng phân hóa ở bên đồng phân hóa của vách ngăn và cửa vào phần chuyển hóa nhóm alkyl 16685 ở bên chuyển hóa nhóm alkyl của vách ngăn, vách ngăn kéo dài từ đáy tháp đến vị trí ở trên cửa vào cao nhất; cửa vào phần đồng phân hỏa nối thông dòng với dòng đáy từ bộ phân tách sản phẩm đồng phân hóa, và cửa vào phần chuyển hóa nhóm alkyl nối thông dòng với dòng đáy từ bộ phân tách sản phẩm chuyển hóa nhóm alkyl.

Theo khía cạnh khác, sáng chế đề xuất tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn. Theo một phương án, tháp chưng cất phân đoạn này bao gồm tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn có vách ngăn phân tách tháp thành hai bên, tháp có cửa vào thứ nhất ở bên thứ nhất của vách ngăn và của ra ở đáy thứ nhất ờ bên thứ nhất của tháp, và cửa vào thứ hai ở bên thứ hai của vách ngăn, và cửa ra ờ đáy thứ hai ờ bên thứ hai của tháp, vách ngăn kéo dài từ đáy tháp đến vị trí ở trên cửa vào cao nhất.

Theo khía cạnh khác. sáng chế đề xuất bộ phân tách chia ngăn. Theo một phương án, bộ phân tách chia ngăn này bao gồm thiết bị tách duy nhất có vách ngăn kéo dài từ đáy của thiết bị tách tới vị trí ở trên mức chất lỏng có trong thiết bị tách, cửa vào thứ nhất ở bên thứ nhất của vách ngăn, và cửa ra ở đáy thứ nhất ở bên thứ nhất của vách ngăn, và cửa vào thứ hai ờ bên thứ hai của vách ngăn, và cửa ra ở đáy thứ hai ở bên thứ hai của vách ngăn.

Theo khía cạnh khác, sáng chế đề xuất quy trình kết hợp đồng phân hóa xylen và chuyển hóa nhóm alkyl. Theo một phương án, quy trình này bao gồm các bước đồng phân hóa dòng nguyên liệu trong thiết bị phản ứng đồng phân hóa dưới các điều kiện đồng phân hóa để tạo ra sản phẩm đồng phân hóa; chuyển hóa nhóm alkyl dòng nguyên liệu trong thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl dưới các điều kiện chuyển hóa nhóm alkyl để tạo ra sản phẩm chuyển hóa nhóm alkyl; kết hợp sản phẩm đồng phân hóa và sản phẩm chuyển hóa nhóm alkyl; dẫn sản phẩm kết họp vào bộ phân tách duy nhất; phân tách sản phẩm kết hợp trong bộ phân tách để tạo ra dòng đáy của bộ phân tách; và cất phân đoạn dòng đáy của bộ phân tách trong tháp chưng cất phân đoạn để tạo ra dòng đáy của tháp chưng cất phân đoạn.

Mô tả vắn tắt các hình vẽ

Fig.1 là hình vẽ minh họa hệ thống liên hợp đã biết có thiết bị xử lý đồng phân hóa và thiết bị chuyển hóa nhóm alkyl riêng biệt;

Fig.2 là hình vẽ minh họa thiết bị xử lý đồng phân hóa và thiết bị chuyển hóa nhóm alkyl được kết hợp theo một phương án của sáng chế; 16685

Fig.3 là hình vẽ minh họa thiết bị xử lý đồng phân hóa và thiết bị chuyển hóa nhóm alkyl được kết hợp theo phương án khác của sáng chế;

Fig.4 là hình vẽ minh họa thiết bị xử lý đồng phân hóa và thiết bị chuyển hóa nhóm alkyl được kết hợp theo phương án khác nữa của sáng chế.

Mô tả chi tiết sáng chế

Thiết bị xử lý đồng phân hóa xylen và thiết bị xử lý chuyển hóa nhóm alkyl được kết họp theo sáng chế. Tháp chưng cất phân đoạn khử toluen duy nhất có thể được dùng chung cho hai thiết bị này. Theo một số phương án, bộ phân tách và máy nén khí tuần hoàn cũng có thể được dùng chung. Việc không sử dụng một trong số các tháp chưng cất phân đoạn, cũng như một trong số các bộ phân tách và một trong số các máy nén khí tuần hoàn theo một số phương án làm giảm đáng kể chi phí vốn đầu tư cho hệ thống.

Việc phát triển các chất xúc tác chuyển hóa nhóm alkyl mới, điều cho phép thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl hoạt động ở áp suất thấp hơn, làm cho việc dùng chung các trang thiết bị giữa bộ phận đồng phân hóa và bộ phận chuyển hóa nhóm alkyl trên thực tế.

Theo một phương án được thể hiện trên Fig.2, các khu vực của thiết bị phản ứng đồng phân hóa và chuyển hóa nhóm alkyl độc lập với nhau, tức là mỗi khu vực có bộ trao đổi nhiệt cho nguyên liệu vào thiêt bị phản ứng, bộ gia nhiệt nạp liệu, thiết bị phản ứng, và bình ngưng sản phẩm riêng. Dòng ra từ mỗi bộ phận phản ứng được chuyển đến bộ phân tách chung.

Thiết bị đồng phân hóa xylen 305 có thiết bị phản ứng đồng phân hóa 315. Nguyên liệu 320 được gia nhiệt sơ bộ trong bộ too đổi nhiệt 325 và được gia nhiệt thêm trong bộ gia nhiệt nạp liệu 330 trước khi đi vào thiết bị phản ứng đồng phân hóa 315. Dòng ra 335 tò thiết bị phản ứng đồng phân hóa 315 được chuyển đến bộ trao đổi nhiệt 325, và bình ngưng 337.

Thiết bị chuyển hóa nhóm alkyl 310 có thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl 435. Nguyên liệu 440 được gia nhiệt sơ bộ trong bộ trao đổi nhiệt 445 và được gia nhiệt thêm trong bộ gia nhiệt nạp liệu 450 trước khi đi vào thiết bị phản ứng 16685 chuyển hóa nhóm alkyl 435. Dòng ra 455 tò thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl 435 được chuyển đến bộ trao đổi nhiệt 445, và bình ngưng 457.

Dòng ra 335 từ thiết bị phản ứng đồng phân hóa 315 được kết hợp với dòng ra 455 từ thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl 435 và được chuyển đến bộ phân tách chung 340. Dòng đỉnh 345 từ bộ phân tách chung 340 được chuyển đến máy nén khí tuần hoàn 350. Một phần 351 của dòng đỉnh được tuần hoàn trở lại thiết bị phản ứng đồng phân hóa 315, và một phần 353 được tuần hoàn trở lại thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl 435. Dòng thu hồi có thể được tách biệt sử dụng các van điều khiển. Hyđro bổ sung 355 được bổ sung vào dòng đỉnh 345 đã nén nếu cần.

Chất lỏng 360 từ bộ phân tách 340 được chuyển đến tháp chưng cất phân đoạn khử toluen chung 365. Dòng đỉnh 370 được chuyển đến bình ngưng 373, và bình gom dòng đỉnh 375. Chất lỏng 380 từ bộ phân tách 375 được phân tách thành dòng hồi lưu 385 để được tuần hoàn trờ lại tháp chưng cất phân đoạn khử toluen 365 và toàn bộ dòng đỉnh 390 được chuyển đến tháp cất phần nhẹ 395. Dòng đỉnh 400 từ tháp cất phần nhẹ 495 được kết hợp với hơi 370 từ tháp 365 và được tuần hoàn trở lại bình ngưng 373 và bình gom dòng đỉnh 375. Hơi đỉnh 405 được tháo ra khỏi bình gom dòng đỉnh 375 để duy trì sự điều khiển áp suất tháp. Dòng đáy 410 từ tháp cất phần nhẹ 395 được chuyển đến tháp tách benzen hoặc bộ chiết tách họp chất thơm (không được thể hiện). Dòng đáy 415 từ tháp chưng cất phân đoạn khử toluen 365 được phân tách thành dòng 420, mà sẽ được chuyển đến nồi đun lại 425 và đưa trở lại tháp chưng cất phân đoạn khử toluen 365, và dòng 430, mà sẽ được chuyển đến tháp tách xylen (không được thể hiện).

Phương pháp theo sáng chế giúp tiết kiệm chi phí vốn đầu tư đến mức tối đa vì nó giúp hạn chế việc sử dụng tất cả các thiết bị dự phòng, tức là, bộ phân tách, máy nén khí tuần hoàn, và tháp chưng cất phân đoạn khử toluen và các thiết bị liên quan.

Nhưng việc tiết kiệm chi phí vốn đi kèm với sự bất lợi về mặt năng lượng một cách đáng kể. Việc sử dụng bộ phân tách và tháp chưng cất phân đoạn chung đòi hỏi phối trộn dòng xylen tò thiết bị phản ứng đồng phân hóa với dòng xylen từ thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl thành một dòng nguyên liệu duy nhất cho tháp tách xylen. Tuy nhiên, các dòng này có lượng các thành phần A9+ khác nhau đáng kể, với dòng đồng phân hóa có rất ít A9+, và dòng chuyển hóa nhóm alkyl có lượng chủ yếu 16685 là A9+. Các hệ thống hiện tại giữ hai dòng này riêng biệt và đưa chúng vào các vị trí đĩa khác nhau trong tháp tách xylen xuôi chiều để làm giảm lượng hồi lưu cần thiết để tạo ra nguyên liệu cho quy trình phân tách xylen và đốt cháy nhiên liệu từ 20 đến 30%.

Vấn đề về năng lượng có thể được giải quyết bằng cách duy trì các dòng chất lỏng riêng biệt sao cho dòng đồng phân hóa với mức thành phần A9+ thấp, và dòng chuyển hóa nhóm alkyl với mức thành phần A9+ cao có thể được cấp vào các đĩa thích hợp trong tháp tách xylen. Để làm được điều đó, tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn đã được phát triển để tách riêng các dòng sản phẩm đáy của tháp.

Tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn bao gồm vách ngăn để Choa phần đĩa thành hai bên độc lập. Vách ngăn kéo dài tới đáy tháp, giữ cho chất lỏng được chứa riêng biệt. Vách ngăn rắn và làm bằng vật liệu giống như vỏ của tháp chưng cất phân đoạn. Phần trên của vách ngăn kéo dài tới vị trí ở trên đĩa chứa nguyên liệu cao nhất. Đĩa chứa nguyên liệu cao nhất là đĩa chứa nguyên liệu cao nhất đối với bên đồng phân hóa, bên chuyển hóa nhóm alkyl, hoặc các đĩa chứa nguyên liệu bất kỳ có thể có. Nó cần được kéo dài tới mức nửa số đĩa ở trên cửa nạp nguyên liệu cao nhất. Thường là ít nhất bốn đĩa ở trên đĩa chứa nguyên liệu cao nhất, thường xuyên là năm đĩa ở trên nó. ở trên có nghĩa là gàn hơn với cửa dẫn hơi ra của tháp (hoặc thiết bị khác), và ờ dưới có nghĩa là gàn hơn với cửa dẫn dịch ra.

Các dòng chất lỏng từ các bộ phân tách đồng phân hóa và chuyển hóa nhóm alkyl được nạp vào các bên đối diện nhau của vách ngăn. Vách ngăn không phải chia tháp thành các phần bằng nhau. Một bên có thể lớn hơn bên kia phụ thuộc vào thiết kế của hệ thống liên hợp cụ thể và kích thước của dòng chất lỏng từ thiết bị phản ứng đồng phân hóa và thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl.

Fig.3 minh họa thiết bị đồng phân hóa và thiết bị chuyển hóa nhóm alkyl với tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn theo một phương án của sáng chế.

Thiết bị đồng phân hóa xylen 505 bao gồm thiết bị phản ứng đồng phân hóa 515. Nguyên liệu 520 được gia nhiệt sơ bộ trong bộ trao đổi nhiệt 525 và được gia nhiệt thêm trong bộ gia nhiệt nạp liệu 550 trước khi đi vào thiết bị phản ứng đồng phân hóa 515. Dòng ra 535 từ thiết bị phản ứng đồng phân hóa 515 được chuyển đến bộ trao đổi nhiệt 525, bình ngưng 537, và bộ phân tách 540. 16685

Dòng đỉnh 545 từ bộ phân tách 540 được chuyển đến máy nén khí tuần hoàn 550. Một phần 551 được tuần hoàn trở lại thiết bị phản ứng đồng phân hóa 515, và một phần 553 được tuần hoàn trở lại thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl 635. Việc thu hồi có thể được tách riêng biệt sử dụng các van điều khiển dòng. Hyđro bổ sung 555 có thể được bổ sung vào dòng đỉnh 545 đã nén nếu cần.

Thiết bị chuyển hóa nhóm alkyl 510 có thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl 635. Nguyên liệu 640 được gia nhiệt sơ bộ trong bộ trao đổi nhiệt 645 và được gia nhiệt thêm trong bộ gia nhiệt nạp liệu 650 trước khi đi vào thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl 635. Dòng ra 655 từ thiết bị phản ứng 635 được chuyển đến bộ trao đổi nhiệt 645, bình ngưng 657, và bộ phân tách 660.

Dòng đỉnh 665 từ bộ phân tách 640 được chuyển đến máy nén khí tuần hoàn

Tháp chưng cất phân đoạn 565 là tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn. Nó bao gồm vách ngăn 567 kéo dài từ đáy của tháp chia phần đĩa của tháp chưng cất phân đoạn thành hai bên. Chất lỏng 560 từ bộ phân tách 540 được chuyển đến một bên, và chất lỏng 680 từ bộ phân tách 660 được chuyển đến bên còn lại. Vách ngăn kéo dài lên trên mức hai cửa nạp liệu.

Dòng đỉnh 570 được chuyển đến bình ngưng 573, và bình gom dòng đỉnh 575. Chất lỏng 580 từ bình gom dòng đỉnh 575 được phân tách thành dòng hồi lưu 585 để được tuần hoàn trở lại tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn 565 và toàn bộ dòng đỉnh 590 được chuyển đến tháp cất phần nhẹ 595. Dòng đỉnh 600 từ tháp cất phần nhẹ 595 được kết họp với hơi 570 từ bình gom dòng đỉnh 575 và được tuần hoàn trở lại bình ngưng 573 và bình gom dòng đỉnh 575. Hơi đỉnh 600 được tháo ra khỏi bình gom dòng đỉnh 575 để duy trì sự điều khiển áp suất tháp. Dòng đáy 610 từ tháp cất phần nhẹ 595 được chuyển đến tháp tách benzen hoặc bộ chiết tách hợp chất thơm (không được thể hiện).

Vì vách ngăn 567 kéo dài tới đáy của tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn 565, các dòng đáy từ bên đồng phân hóa và bên chuyển hóa nhóm alkyl được giữ nguyên phân tách. Dòng đáy 615A từ bên đồng phân hóa của tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn 565 được phân tách thành dòng 620A, dòng này sẽ được chuyển đến nồi đun lại 625A và đưa trở lại bên đồng phân hóa của tháo tách phân đoạn chia ngăn 565, và 16685 dòng 630A, dòng này được chuyển đến tháp tách xylen 685. Dòng 630A là đòng nguyên liệu cao hơn đối với tháp tách xylen 685 vì nó chứa hàm lượng A9+ thấp.

Dòng đáy 615B từ bên chuyển hóa nhóm alkyl của tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn 565 được phân tách thành dòng 620B, mà dòng này sẽ được chuyển đến nồi đun lại 625B và đưa trở lại vào bên chuyển hóa nhóm alkyl của tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn 565, và dòng 630B, mà dòng này sẽ được chuyển đến tháp tách xylen 685. Dòng 630B là nguyên liệu thấp hơn đối với tháp tách xylen 685 vì nó có hàm lượng A9+ cao hơn.

Theo phương án khác, có bộ phân tách chia ngăn bên cạnh tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn. Cách bổ trí này bỏ bớt đi một bộ phân tách. Bộ phân tách chia ngăn có vách_ngăn kéo dài từ đáy đến điểm gàn đỉnh của_thùng và về cơ bản ở ừên mức chất lỏng bình thường. Bộ phân tách không phải chia thành hai phần bằng nhau; một bên có thể lớn hơn bên còn lại phụ thuộc vào thiết kế của hệ thống liên hợp và kích thước của dòng đồng phân hóa và dòng chuyển hóa nhóm alkyl.

Fig.4 minh họa một phương án của thiết bị đồng phân hóa và thiết bị chuyển hóa nhóm alkyl kết hợp với bộ phân tách chia ngăn và tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn.

Thiết bị đồng phân hóa xylen 705 có thiết bị phản ứng đồng phân hóa 715. Nguyên liệu 720 được gia nhiệt sơ bộ trong bộ trao đổi nhiệt 725 và được gia nhiệt thêm trong bộ gia nhiệt nạp liệu 730 trước khi đi vào thiết bị phản ứng đồng phân hóa 715. Dòng ra 735 từ thiết bị phản ứng đồng phân hóa 715 được chuyển đến bộ trao đổi nhiệt 725, và bình ngưng 737.

Thiết bị chuyển hóa nhóm alkyl 710 có thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl 835. Nguyên liệu 840 được gia nhiệt sơ bộ trong bộ trao đổi nhiệt 845 và được gia nhiệt thêm trong bộ gia nhiệt nạp liệu 850 trước khi đi vào thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl 835. Dòng ra 855 tò thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl 835 được chuyển đến bộ trao đổi nhiệt 845, và bình ngưng 857.

Bộ phân tách 740 có vách ngăn 741 để chia bộ phân tách thành hai bên. Dòng ra 735 từ thiết bị phản ứng đồng phân hóa 715 được chuyển đến một bên của bộ phân tách 740, trong khi dòng ra 855 từ thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl 835 được 16685 chuyển đến bên còn lại của bộ phân tách 740. Vách ngăn 741 kéo dài lên trên mức chất lỏng trong bộ phân tách và giữ chất lỏng ở hai bên tách biệt nhau.

Dòng đỉnh 745 từ bộ phân tách 740 được chuyển đến máy nén khí tuần hoàn 750. Một phàn 751 được tuần hoàn trở lại thiết bị phản ứng đồng phân hỏa 715, và một phần 753 được tuần hoàn trở lại thiết bị phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl 835. Dòng thu hồi có thể được phân tách tách sử dụng các van điều khiển dòng. Hyđro bổ sung 755 được bổ sung vào dòng đỉnh 745 đã nén khi cần.

Tháp chưng cất phân đoạn 765 là tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn được phân tách bởi vách ngăn 767. Chất lỏng 760A từ bên đồng phân hóa của bộ phân tách 740 được chuyển đến một bên của tháp, và chất lỏng 760B từ bên chuyển hóa nhóm alkyl của bộ phân tách 740 được chuyển đến bên còn lại của tháp. Vách ngăn kéo dài lên trên cả hai cửa nạp liệu của hai bên.

Dòng đỉnh 770 được chuyển đến bình ngưng 773, và bình gom dòng đỉnh 775. Chất lỏng 780 từ bình gom dòng đỉnh 775 được phân tách thành dòng hồi lưu 785 sẽ được tuần hoàn trở lại tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn 765 và toàn bộ dòng đỉnh 790 sẽ được chuyển đến tháp cất phần nhẹ 795. Dòng đỉnh 800 từ tháp cất phần nhẹ 795 được kết hợp với hơi 770 từ tháp 765 và được thu hồi trở về bình ngưng 773 và bình gom dòng đỉnh 775. Hơi đỉnh 805 được lấy ra tò bình gom dòng đỉnh 775 để duy trì sự điều khiển áp suất tháp. Dòng đáy 810 từ tháp cất phần nhẹ 795 được chuyển đến tháp tách benzen hoặc tới bộ chiết tách hợp chất thơm (không được thể hiện).

Vì vách ngăn 767 kéo dài tới đáy của tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn 765, nên dịch đáy từ bên đồng phân hóa và bên chuyển hóa nhóm alkyl vẫn được giữ tách biệt. Dòng đáy 815A từ bên đồng phân hóa của tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn 765 được phân tách thành dòng 820A, mà dòng này sẽ được chuyển đến nồi đun lại 825A và đưa trở lại về bên đồng phân hóa của tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn 765, và dòng 830A, mà dòng này sẽ được chuyển đến tháp tách xylen 885. Dòng 830A là nguyên liệu cao hơn của tháp tách xylen 885 vì nó chứa hàm lượng A9+ thấp.

Dòng đáy 815B từ bên chuyển hóa nhóm alkyl của tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn 765 được phân tách thành dòng 820B, mà dòng này sẽ được chuyển đến nồi đun lại 825B và đưa trở lại bên chuyển hóa nhóm alkyl của tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn 765, và dòng 830B, mà dòng này sẽ được chuyển đến tháp tách xylen 885. 16685

Dòng 830B là nguyên liệu thấp hơn dùng cho tháp tách xylen 885 vì nó chứa hàm lượng A9+ cao hơn.

Mặc dù ít nhất một phương án theo sáng chế đã được mô tả trong phần mô tả chi tiết sáng chế, tuy nhiên cần phải hiểu rằng có thể có rất nhiều phương án khác nữa. Cũng cần phải hiểu rằng phương án được mô tả này hoặc các phương án khác chỉ với mục đích minh họa cho sáng chế, và không làm giới hạn phạm vi, khả năng áp dụng hoặc kết cấu của giải pháp theo sáng chế theo cách bất kỳ. Hơn nữa, phần mô tả chi tiết trên đây giúp người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật này hiểu được cách thức thông thường để thực hiện phương án của sáng chế. Cũng cần phải hiểu rằng có thể thực hiện các thay đổi khác nhau đối với chức năng và cách sắp xếp các chi tiết được mô tả trong phương án trên đây, và phạm vi của sáng chế được xác định bởi yêu cầu bảo hộ kèm theo sau đây.

10. Nội dung có thể chuyển giao

Liên hệ trực tiếp

11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa