Polyme phốt phát nhôm

Cập nhật Thứ năm - 25/02/2016 09:42

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Polyme phốt phát nhôm
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2009-00078
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN ()
4. Ngày công bố 26/07/2010
5. Ngày cấp 26/07/2010
6. Chủ sở hữu chính Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
7. Tác giả La Thế Vinh (VN), Nguyễn Thế Dương (VN), La Văn Bình (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến một hệ polyme phốt phát nhôm có thành phần gồm các nguyên tố Al, P, O, H và có cấu trúc ổn định, có thành phần % khối lượng : Al2O3 = 9á11; P2O5 = 36á38; H2O = 50,8á54,9; Etylenđiamin = 0,1á0,2.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa