Quỹ đầu tư hỗ trợ AFD tại Việt Nam

Thứ ba - 26/04/2016 14:57    

Năm 2009, cùng với cơ quan hợp tác Nhật bản JICA, AFD đã khởi xướng Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (Support Program to Respond to Climate Change - SPRCC). Đây là một chương trình hỗ trợ ngân sách nhiều năm được trên cơ sở những cải cách và tiến triển của Chính phủ về các chính sách công góp phần chống biến đổi khí hậu (năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp, ở các tòa nhà và trong giao thông, quản lý nguồn nước, v.v…). Kể từ khi triển khai, đã có thêm một số nhà tài trợ khác như Ngân hàng Thế giới, CIDA (cơ quan hợp tác Canada), AusAID (cơ quan hợp tác Úc), Kexim Bank (cơ quan hợp tác Hàn Quốc) tham gia chương trình.
Để bổ sung cho các khoản hỗ trợ ngân sách dành cho SP-RCC, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cũng hỗ trợ cho Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Công Thương trong việc xác định những cải cách ngành hoặc đa ngành, thông qua các nghiên cứu và hỗ trơ kỹ thuật : cơ chế tài chính để tài trợ các dự án khí hậu, tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp thép, v.v… Mặt khác, AFD cũng có sự hỗ trợ mang tính chất thí điểm cho Thành phố Đà Nẵng để lập kế hoạch khí hậu lãnh thổ nhằm khởi xướng một sự đối thoại chính sách về biến đổi khí hậu ở cấp địa phương. Thành phố Đà Nẵng đã được chọn do có tính dễ tổn thương cao với biến đổi khí hậu và do vai trò kinh tế và thương mại quan trọng ở cấp quốc gia.
 
 
Mục tiêu
Các mục tiêu chính của nghiên cứu là :
§  Hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng trong việc lập kế hoạch khí hậu ở cấp thành phố với sự tập trung đặc biệt vào phương diện giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu ;
§  Tổng hợp kinh nghiệm và các bài học rút ra từ dự án thí điểm này và đề xuất một phương pháp để nhân rộng ra các thành phố hoặc tỉnh khác của Việt Nam ;
§  Xác định những dự án/chương trình đầu tư ưu tiên, phù hợp với chiến lược khí hậu đã lập, các dự án này có thể được tài trợ bằng quỹ đầu tư và phát triển Đà Nẵng (DDIF, cũng được AFD tài trợ).
 
 
Mô tả dự án
Nghiên cứu sẽ được thực hiện qua ba giai đoạn : (i) lập một đánh giá thể chế và kỹ thuật về các chính sách của tỉnh dưới góc độ năng lượng – khí hậu, (ii) hỗ trợ chuẩn bị một kế hoạch khí hậu cho thành phố, theo định hướng giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, và (iii) xác định một phương pháp để triển khai ý tưởng này tới các thành phố khác trong nước.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng giữ vai trò chủ dự án của nghiên cứu này. Văn phòng chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng (CCCO) đã được chọn làm cơ quan triển khai dự án nghiên cứu.
 
 
Tác động
 
Là một công cụ để lập kế hoạch đa ngành cho thành phố, nghiên cứu này sẽ cho phép Thành phố Đà Nẵng xác định (lại) những chính sách công của mình để định hướng phát triển theo một quỹ đạo xanh và bền vững hơn. Mặt khác, là kết quả của một ý tưởng từ địa phương, nghiên cứu này cũng có tính chất tiêu biểu và cách tân quan trọng ở cấp độ quốc gia.
 
 
Các ngày mốc và số tiền
 
Được triển khai vào đầu năm 2013 và dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2014, nghiên cứu được AFD tài trợ với số tiền 136 000 EUR từ Quỹ Nghiên cứu và Tăng cường Năng lực của AFD (FERC), một quỹ viện trợ không hoàn lại do Bộ Kế hoạch & Đầu tư và AFD cùng quản lý.