Tính diện tích tam giác

Thứ năm - 03/03/2016 08:35    

Cho tam giác ABC có cạnh BC = a = 4m ± 2cm và đường caọ AH - h = 3m ± 1cm . Tính diện tích của tam giác ABC và sai số tương đối.

A: 6m2 và 8,33%.

B: 6m2 và 0,42%.

C: 6m2 và 4,2%.

D: 6m2 và 0,83%.