Giải phương trình:

Thứ năm - 03/03/2016 08:34    

Giải phương trình: |x2 - 2x - 3| = 2x + 2.

A: x = 1 ; x = 5

B: x = 5

C: x = ±1

D: x = ±1 ; x = 5