Thế này có được gọi là hành động XH không ạ??

Thứ năm - 03/03/2016 15:09    

Hành động XH là hành động được chủ thể gắn cho nó một ý nghĩa chủ quan nào đó là hành động có tính đến hành vi của người khác trong đường lối quá trình của nó