Đối tượng nghiên cứu của địa lý kinh tế là gì?

Thứ năm - 03/03/2016 14:23    

Đối tượng nghiên cứu của địa lý kinh tế là ?