Quy chế tổ chức, hoạt động Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UBQG về Chính phủ điện tử

Thứ sáu - 19/10/2018 10:29     In bài viết

Ngày 18/10/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký quyết định 426 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia (UBQG) về Chính phủ điện tử.

 

Quy chế tổ chức, hoạt động của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UBQG về Chính phủ điện tử

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác (ngồi bên phải) và Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Tổ phó Tổ công tác vào ngày 20/9 tại phiên họp thứ nhất của UBQG về Chính phủ điện tử đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử giữa VPCP và Bộ TT&TT (Nguồn ảnh: Chinhphu.vn)

 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UBQG về Chính phủ điện tử quy định về nguyên tắc, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ công việc, quan hệ công tác, điều kiện làm việc, chế độ, chính sách và phương thức hoạt động của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UBQG về Chính phủ điện tử (gọi tắt là Tổ công tác). Quy chế áp dụng với Tổ công tác, các nhóm công tác, các thành viên, cán bộ giúp việc, chuyên gia của Tổ công tác và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quy chế nêu rõ, Tổ công tác làm việc theo các nguyên tắc: Bảo đảm thực hiện đúng và đầy đủ theo chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác; Mọi công việc được thảo luận dân chủ, công khai và do Tổ trưởng Tổ công tác quyết định; Đề cao sự chủ động, trách nhiệm cá nhân của các thành viên, cán bộ giúp việc, chuyên gia trong hoạt động của Tổ công tác và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ công tác trong phạm vi nhiệm vụ được phân công. Kịp thời thay thế trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu.

Tổ trưởng Tổ công tác và Tổ phó Tổ công tác là Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (VPCP) được sử dụng con dấu của VPCP. Tổ phó Tổ công tác là Bộ trưởng Bộ TT&TT được sử dụng con dấu của Bộ TT&TT.

Cũng theo Quy chế, cơ cấu tổ chức của Tổ công tác gồm Tổ trưởng, 2 Tổ phó và các thành viên. Tổ công tác có 4 nhóm công tác là: Nhóm Nguồn lực và bảo đảm thực thi; Nhóm Thể chế và cải cách hành chính; Nhóm Giải pháp công nghệ và an toàn, an ninh thông tin; Nhóm Truyền thông.

Bộ phận thường trực của Tổ công tác gồm lãnh đạo Tổ công tác, Trưởng các nhóm và một số chuyên gia do Tổ trưởng Tổ công tác quyết định theo yêu cầu công việc cho ý kiến đối với những nội dung đề xuất của Tổ công tác (trường hợp cần thiết có thể thuê tư vấn độc lập) trước khi báo cáo Ủy ban, Chủ tịch Ủy ban.

Bên cạnh đó, Tổ công tác có nhóm chuyên gia. Các nhóm công tác được huy động các chuyên gia này tham gia phản biện, cho ý kiến và theo yêu công việc. Tổ công tác có bộ phận giúp việc làm việc theo chế độ chuyên trách tại VPCP gồm một số cán bộ được trung tập từ VPCP, biệt phái từ Bộ TT&TT, Ban Cơ yếu Chính phủ, chuyên gia từ một số doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế. Một thành viên, cán bộ giúp việc, chuyên gia Tổ công tác có thể tham gia nhiều nhóm công tác theo phân công của lãnh đạo Tổ công tác.

Cùng với việc quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ của các nhóm thuộc Tổ công tác, Quy chế cũng quy định cụ thể về chế độ làm việc của Tổ công tác. Theo đó, Tổ công tác, nhóm công tác làm việc theo chế độ Thủ trưởng và phát huy cao nhất khả năng của các thành viên, chuyên gia, cán bộ giúp việc. Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Một số cán bộ giúp việc, chuyên gia làm việc theo chế độ chuyên trách tại Tổ công tác. Tổ công tác làm việc tại trụ sở VPCP.

Tổ công tác họp định kỳ 1 tháng/lần và họp đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Tổ công tác. Thành phần họp do lãnh đạo Tổ công tác quyết định. Lãnh đạo Tổ công tác quyết định cuộc họp mở rộng có sự tham gia của đại điện cơ quan, đơn vị liên quan.

Các thành viên, cán bộ giúp việc, chuyên gia của Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo Tổ công tác, lãnh đạo nhóm công tác theo các hình thức báo cáo trực tiếp, bằng văn bản, tại các cuộc họp hoặc qua thư điện tử. Định kỳ hàng tuần các nhóm thuộc Tổ công tác báo cáo lãnh đạo Tổ công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Định kỳ hàng tháng, Tổ công tác báo cáo Chủ tịch UBQG về Chính phủ điện tử kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày 18/10, Tổ công tác cũng đã ban hành Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UBQG về Chính phủ điện tử từ nay đến hết năm 2018.

Theo ICTnews

 
Banner
Banner home right