Tìm thấy 22,870 kết quả trong 0.2099609375 giây
Tên đề tài, đề án Lĩnh vực KH&CN Mã số, ký hiệu CNĐT, Tác giả T.G kết thúc
22741 Chọn tàu pha sông biển none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Bình, 1984 - 1985
22742 Hình thành và nắm vững việc chế tạo hệ thống bánh lái chân vịt của tàu lái đẩy ven biển none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Mai Nghinh, 1985 - 1985
22743 Nghiên cứu thiết kế các hệ thống và trang thiết bị nhằm bảo đảm sinh hoạt và an toàn cho thủy thủ và hành khách trên tàu none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Văn Thống, 1981 - 1985
22744 Xây dựng hệ thống nối ghép tin cậy giữa tàu kéo đẩy và sà lan none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Phạm công Chiến, 1981 - 1985
22745 Nghiên cứu chế tạo anốt và điện cực so sánh cho trạm catốt bảo vệ tàu thủy trong vùng biển nước ta none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Trần Thị Minh Châu, PTS 1981 - 1985
22746 Nghiên cứu chế tạo nguồn dòng bảo vệ vỏ tàu thủy none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Bình Thành, KS 1981 - 1985
22747 Hệ thống thông gió tàu thủy none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Xuân Đỉnh, 1981 - 1985
22748 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật điện tử vào tự động hóa tàu thủy none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Văn Lương, 1981 - 1985
22749 Xây dựng và thử nghiệm buồng máy mẫu điều khiển tập trung none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Văn Thắng, 1981 - 1985
22750 Hệ thống đóng mở cửa đất sà lan đất 300m*2 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Phấn, 1981 - 1985
22751 Nghiên cứu thiết kế tàu hút bùn cửa biển 300-350 m*2/h none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Chu Chất Chính, 1983 - 1985
22752 Xây dựng tổ chức và cơ chế quản lý ngành vận tải ô tô none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Võ Liễu, 1981 - 1985
22753 Nghiên cứu các biện pháp bảo đảm nhiệm vụ vận tải biển, đặc biệt pha sông biển cho kế hoạch 1985 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Vĩnh Phúc, 1983 - 1985
22754 Xây dựng hệ thống mã hóa nội dung bản đồ địa hình none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Bích Vân, PTS 1983 - 1985
22755 Nghiên cứu thí nghiệm các loại phim kỹ thuật: phim bóc màng, phim nửa tông để phiên tiếp xúc từ ảnh máy bay, phim chụp nét bản đồ none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Gia Thanh, PTS 1981 - 1985
22756 Phụ lục qui phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ 1:5000, 1:2000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (dự thảo) none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Phạm Công Duyến, KS 1983 - 1985
22757 Hoàn chỉnh cuốn qui phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Phạm Công Duyến, KS 1983 - 1985
22758 Tổ chức bộ chương trình mẫu vẽ ký hiệu bản đồ địa hình none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Bích Vân, PTS 1983 - 1985
22759 Xây dựng qui trình và cấu trúc chương trình tự động vẽ bình đồ none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Lê Hằng, KS 1983 - 1985
22760 Xây dựng hệ thống mã hóa nội dung bản đồ địa hình (Phần: bảng mã hóa nội dung bản đồ địa hình tỉ lệ 1:2000 - 1:10000) none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Bích Vân, PTS 1983 - 1985
22761 Nghiên cứu thí nghiệm chế màng khắc, xây dựng qui trình công nghệ chế in bản đồ địa hình từ các nguyên đồ được chuẩn bị bằng phương pháp khắc và phương pháp vẽ trên đế phim, ứng dụng màng khắc để chế bản mẫu gốc dùng cho việc chế in giấy ô ly cỡ lớn none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Thế Vỹ, KS 1981 - 1985
22762 Điều vẽ ảnh chụp từ máy bay trong công tác thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ lớn none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Tiến Khang, KS 1981 - 1985
22763 Nghiên cứu vai trò các yếu tố địa chất công trình trong sự thành tạo khe nứt hiện đại none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Cao Minh, PTS 1981 - 1985
22764 Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật để sản xất sinh khối giàu protein và vitamin phục vụ chăn nuôi none - none 96-0092 Nguyễn Lân Dũng, GS, PTS 1982 - 1985
22765 Vỏ phong hóa đá bazan Kainozoi Việt Nam (thành phần vật chất, sự phân bố, khả năng sinh chứa khoáng sản) none - none 96-0329 Mai Trọng Nhuận, PTS 1983 - 1985
22766 Xác định thành phần, trữ lượng các loài động vật, thực vật quý và hiếm ở Tây Nguyên, Phú Khánh, đồng bằng sông MêKông và biện pháp bảo vệ, khôi phục chúng none - none 96-0332 Võ Quý, CN 1981 - 1985
22767 Sơ đồ sử dụng tổng hợp và bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông Hồng-sông Đồng Nai và đồng bằng sông Cửu Long none - Khoa học tự nhiên 2001-234 Lê Trực, PTS 1981 - 1985
22768 Tính toán và dự báo trường sóng vùng biển Đông none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-235 Nguyễn Mạnh Hùng, KS 1981 - 1985
22769 Mưa và dòng chảy năm none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-237 Trần Thanh Xuân, PTS 1981 - 1985
22770 Mô hình mẫu huyện theo vùng none - Khoa học xã hội 2001-238 Phan Văn Đôn, KS 1982 - 1985
    1 2 3 ... 758 759 760, 761 762 763  
 
Banner
Banner home right