Ngân hàng thông tin Khoa học và Công nghệ
Hiện đang có 23,692 chuyên gia; 22,870 đề tài, dự án các cấp; 3,480 bằng phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích; 9,767 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ; 68 quỹ đầu tư, hỗ trợ cho khoa học và công nghệ; 446 trung tâm, viện nghiên cứu trong cơ sở dữ liệu
Banner
Banner home right